SIMULA

2.5K 35 1
                  

It's been a week but I still can't believe he broke up with me. He said he doesn't have someone, but as I can see today, he lied. He was with someone and he looked at me as if he didn't know me. Like we didn't love each other for how many years?

I'm hurt. Why are you hurting me like this?

''Babe! Can I drunk?'' rinig kong tanong ni Alainah dito.

Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na lingunin sila na agad kong pinagsisihan. Nag-iwas tingin ako ng makita ang lambingan nila.

''Of course, babe, basta huwag kang aalis sa tabi ko ha?'' malambing na sagot nito bago hinalikan ang sentido nito.

Hindi ko maiwasan na masaktan sa nakikita ko. Ilang linggo lang ang nakalipas ng maghiwalay kami pero mukhang wala lang talaga ako sa kanya dahil sa bilis niyang nakahanap ng iba.

"Hey, stop looking at them!" mataray na sita sa akin ng kaibigan ko.

"I'm hurt."

She glared at me. "Don't you dare show the pain in your eyes. Remember, it's his loss, not yours!"

I bitterly smiled. For me, it's my loss. I lost my man. My beloved man.

How I wish I have the same mindset as hers.

''Danny girl, are you okay?'' tango lang ako at nagbigay ng maliit na ngiti bilang sagot.

''Danny sorry kung pinilit ka pa namin sumama, hindi ko naisip na maari nga pala silang pumunta dito.'' isa sa katrabaho namin.

''It's okay girls! Don't mind me and just enjoy the night 'kay?'' nagaalinlangan man ay tumango sin naman ang dalawa.

Inakbayan ako nito ng makitang nakatingin ako sa dalawa.

''Huwag lang mag-alala mas Maganda ka.'' pampalakas loob na sabi nito n ikinatawa ko.

I smirked. ''I already know, hindi mo na kailangan sabihin.'' pareho kaming natawa.

''But I did not expect na magugustuhan niya ang lambutin na yan ha.'' mapanuyang anito.

''Grabe ka naman sa lambutin, iyang lambutin na tinatawag mo, mahal na mahal naman niya.'' mapait kong sabi.

''Oh you gotta be kidding!'' biglang sigaw nito kaya naman nagtinginan ang iba sa gawi namin.

''Grabe yung boses mo, tinalo mo pa yung sound dito sa bar!'' natatawang sabi ko dito.

''Me pa ba?'' sabay hawi nito sa mahaba niyang buhok.

Napailing na lang ako.

''Girls, I'm here too!'' maktol ni Calixta.

We celebrate our business proposal success.

But I am here trying to ease the pain he cause but who am I kidding?

Kahit anong gawin ko ay hindi mawawala ang nararamdaman kong sakit.

Napahawak ako sa sentido ng makaramdam ng hilo. Hindi naman ako uminom at ngunit parang mahihimatay ang pakiramdam ko. Nilingon ko ang dalawa kong kaibigan na nakahilig sa balikat ng kanilang, mga boyfriend at mukhang may mga tama na rin.

Bakit ba kasi pumayag pa ako na sumama kay Monique? Sabi niya kasi ay dadaan lang kami ngunit bigla itong may kinausap kaya naman ay nagpahila na ako sa kanila, isa pa ay selebrasyon rin namin ito dahil sa trabaho.

Nagpasya akong tumayo upang pumunta sa restroom.

Hindi ko na makita ng malinaw ang daan dahil nagdodoble na ang paningin ko. Dumiretso lang ako, ngunit agad rin napatigil ng sa isang matipunong dibdib ako tumama.

BEHIND HER INNOCENCE [COMPLETED]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon