cum dong tu

271 0 0

biểu đạt!

Trong quá trình biên soạn bài cụm động từ A_Z, nếu có gì sơ suất, mong các bạn góp ý kiến để chúng tôi làm tốt hơn.

Chúc các bạn thành công!

Dưới đây là định nghĩa vê cụm động từ và một số các dụng của cụm động từ. Các bạn nên tham khảo cách dùng qua ví dụ để sử dụng chính xác.

Sau đó là danh mục cụm động từ tham khảo

    1.  A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb.

Một cụm động từ là một động từ cộng thêm một giới từ hoặc trạng từ để tạo cho động từ gốc có nghĩa khác.

Example: (Ví dụ)

run + into = meet = gặp

I ran into my teacher at the movies last night.

He ran away when he was 15. run + away = leave home

2. Some phrasal verbs are intransitive. An intransitive verb cannot be followed by an object.

Một số cụm động từ là nội động từ tức là không đi kèm tân ngữ.

Example:

He suddenly showed up. "show up" cannot take an object

3. Some phrasal verbs are transitive. A transitive verb can be followed by an object.

Một số là cụm ngoại động từ tức là cần có tân ngữ theo sau.

Example:

I made up the story. "story" is the object of "make up"

4. Some transitive phrasal verbs are separable. The object is placed between the verb and the preposition.

Một số cụm nội động từ có dạng tách rời, tức là tân ngữ được đặt giữa động từ và giới từ.

Example:

I talked my mother into letting me borrow the car.

She looked the phone number up.

   5. Some transitive phrasal verbs are inseparable. The object is placed after the preposition. These inseparable phrasal verbs are marked by placing a + after the preposition / adverb.

Một số cụm nội động từ không thể tách rời. Tân ngữ phải được theo sau giới từ. Các bạn lưu ý, cụm động từ không thể tách rời này được đánh dấu bằng một dấu + sau giới từ hoặc trạng từ.

Example:

I ran into an old friend yesterday.

They are looking into the problem.

    6. Some transitive phrasal verbs can take an object in both places.

Một số cụm nội động từ có thể đặt tân ngữ ở cả hai vị trí.

Example:

I looked the number up in the phone book.

I looked up the number in the phone book.

       7. WARNING! Although many phrasal verbs can take an object in both places, you must put the object between the verb and the preposition if the object is a pronoun.

Lưu ý: Mặc dù có nhiều cụm động từ có thể đặt tân ngữ ở cả hai vị trí, nhưng bạn nhất thiết phải đặt tân ngữ giữa động từ và giới từ nếu như tân ngữ là một đại từ.

cum dong tuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!