ផ្តេីមជីវិតជាថ្មី

331 75 14
                  

Love and hate
Part 12 ផ្តេីមជីវិតជាថ្មី

+ Pete ដេីរចេញមកដោយទឹកភ្នែក គេចេញពីពេទ្យដោយងាយស្រួលគ្មានកាហាមឃាត់ ចេញមិនបានប៉ុន្មានផងក៏មានឡានខ្មៅមួយរួចចាប់Peteទៅបាត់.,..,

« បងប្រុស ខ្ញុំនឹងមេីលថែគេជំនួសបងឲ្យបានល្អបំផុត តាមពាក្យសម្តីរបស់បង » បុរសម្នាកើស្រដីដោយទឹកមុខរាបស្មេី យកដៃទៅអង្អែលក្បាលភីតដោយថ្នមៗ គេនោះគឺជា....

Skip

+3ឆ្នាំក្រោយមក

នាពេលយប់នៅទីក្រុង បារីស នៃប្រទេស បារាំង កំពុងតែមានកម្មវិធីដ៏ធំមួយ ប្រារព្ធឡេីងដោយអ្នកមានអំណាច ជាច្រេីន មិនដឹងថាមកពីណាខ្លះទេ មកប្រជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីមួយនេះ ។ ក្នុងចំណោមនោះក៏មានកម្លោះតូចម្នាក់កំពុងតែអង្គុយស្ងៀមស្ងាតជាមួយនឹងកែវស្រា

« អ្នកប្រុសបៀវ.... » ភ្លាមៗក៏បានបន្លឺសម្លេងបុរសម្នាក់ដែលបាននិយាយពីក្រោយខ្នង ។ ហេីយក៏ធ្វេីឲ្យយេីងដឹងថាបុរសម្នាក់នោះគែមានឈ្មោះថា បៀវ... ហេីយគេគឺជា....( Pete )

« មានកាអី »

« មុខសញ្ញាចាប់ផ្តេីមបង្ហាញប្រត្តិកម្មហេីយ »

« ចឹងចាប់ផ្តេីមទៅ » បៀវ ក្រោបឈរដោយស្នាមញញឹមចិងមាត់ រួចក៏យកដៃទៅបិទលេវអាវដោយភាពអំនួត....

+ Build Nata ជាកម្លោះរូបសង្ហាម្នាក់ដែលមានអាយុ21ឆ្នាំ រស់នៅបារីសអស់3ឆ្នាំមកហេីយដោយសារតែលោកពូរបស់គេបានយកគេមករស់នៅទីនេះ 3ឆ្នាំមកនេះគេរៀនចប់រហូរបានក្លាយជាប៉ូលីសសម្ងាត់ដែលបំបែករឿងក្តីធំៗផងដែល

ភ្លាមៗគ្រាន់តែ បៀវ ងេីបទៅបាត់ក៏បង្ហាញបុរសម្នាក់ដែលអង្គុយបែបខ្នងនឹងគេ  ពួកគេអង្គុយជិតគ្នាគ្រាន់តែខុសតុគ្នាប៉ុណ្ណោះហេីយម្នាក់នោះគឺជា បាយបឺត ដែលជា វេហ្កាស ។ ពេលនេះ បាយបឺត កាន់តែល្បីឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំង ពករោះតែគេតាមស្វែងរកពីមនុស្សដែលគេស្រលាញ់ ហេីយថែមទាំងប្...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ភ្លាមៗគ្រាន់តែ បៀវ ងេីបទៅបាត់ក៏បង្ហាញបុរសម្នាក់ដែលអង្គុយបែបខ្នងនឹងគេ  ពួកគេអង្គុយជិតគ្នាគ្រាន់តែខុសតុគ្នាប៉ុណ្ណោះហេីយម្នាក់នោះគឺជា បាយបឺត ដែលជា វេហ្កាស ។ ពេលនេះ បាយបឺត កាន់តែល្បីឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំង ពករោះតែគេតាមស្វែងរកពីមនុស្សដែលគេស្រលាញ់ ហេីយថែមទាំងប្រព្រឹត្តអំពេីអាក្រក់ៗដេីម្បីស្វែងរក ម្ចាស់បេះដូងរបស់គេ តែគ្រប់យ៉ាងគេមិមអាចរក ភីត.... ឃេីញឡេីយ

Love and hate ( Vegas pete )Where stories live. Discover now