ឈុតតិចៗ

946 38 4
                  


ស្នេហារបស់មនុស្ស2នាក់ពោលពេញដោយក្តីសុខនឹងភាពសប្បាយរីករាយ ទោះខាងTopមិនសូវជាមនុស្សរ៉ូមេនទិច តែស្នេហាពួកគេពោលពេញដោយស្នាមញញឹមនឹងកាថ្នាក់ថ្នមគ្នា តែគ្រប់យ៉ាងក៏ក្រឡាបចាក់ពេលដែលត្រកូល  Jakapan Puttha ត្រូវបានគេដុតចោលសម្លាប់ឪពុកម្ដាយនឹងប្អូនស្រីរបស់ Pete ទាំងគ្រួសារ ព្រោះអ្នកដែលដុតគឺជា..... Vegas 🙃

Love and hate ( Vegas pete )Where stories live. Discover now