#WDDG

2.2K 307 109
                  


Your dream is not dead...

But what about those dreams that inevitably died?

Saan napunta ang mga patay na pangarap.


"I was once lost, but now I'm found." 


-xxx-This is a sequel and cross-over story of Wake Up, Dreamers,  Will You Cry When I Die?, and So, This is Youth

This story is for those who are still lost, mourning, and those whose hearts were shattered by life. May God use this story to give you peace, answers, and healing. 

All glory to God alone! 

PS. Pwede n'yo pa rin naman basahin 'to kahit hindi n'yo pa kumpletong basahin itong tatlong stories. Pero I'm encouraging to read them para mas happy hehe and mas may background sa mga past characters :) Thank you again!

 Pero I'm encouraging to read them para mas happy hehe and mas may background sa mga past characters :) Thank you again!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Where Dead Dreams GoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon