Anna (44)

8.2K 382 84
                  

-Super draft chapter. Raw. Will edit properly once everything is done-

-Bitin. Advisable na mag-ipon muna ng chapters.-

====================

I waited for a heartbeat but no return call came. That must have been the last straw that broke the camel's back. He finally got fed up with me.

Malungkot akong bumuntong-hininga at maingat na inilapag ang phone ko sa mahabang mesa sa gilid ng kamang iniiwasan kong tingnan. Nakakalula ang kalaparan niyon. If I get on it, I'm sure the bed monsters will swallow me whole. Matanda na ako para maniwala pa sa mumu but the child in me insists they are true and that they live in huge beds like that. And that I need someone big, like Cole, to vanquish them for me.

Sa kasamaang-palad there's no Cole in sight. And probably no Cole to expect.

Hindi ko siya masisisi. Sino naman ang gaganahan sa katulad kong annoying na nga, magulo pang kausap? Not me, for sure. At santo man ang kaibigan kong iyon, may hangganan din ang pasensiya niya. Naubos ko na nga ngayong gabi.

I wanted to stay. When Cole made it happen, I feel hurt and betrayed. Saan nga naman siya lulugar sa akin kung ganito ako?

This prom thing is a terrible, terrible idea. It brought out the worst in me.

I slid into the desk chair and tucked my legs under me. Carefully arranging the voluminous skirt around me, overlapping the edges of the slit over each other to keep them closed, I wrapped my arms around my legs and stared at the phone. Hoping against hope that it will ring soon.

Surprise! It didn't. Hindi ko alam kung bakit pa rin ako umaasa. Ako naman ang nagbaba ng tawag na wala man lang abiso. Why will he call back someone that rude?

Lalo akong namaluktot sa pagkakaupo and hugged myself tighter. I feel so cold pero ayaw ko gumalaw para kuhain ang kumot sa kama at italukbong sa akin. I'll just stay right here hanggang umaga.

I thought it would have made me happy when I stayed. Nagtagal pa nga ako kasama sina Hazel sa garden bago sila lumipat ng hotel. Pero wala sa kanila at sa kung gaano ka-exciting maiwan mag-isa ang isip ko. The image of Cole's back as he walked away from me played in my head in an infinite loop, breaking my heart over and over.

That movie kept playing in my head for so long that I didn't hear the doorbell ring. I tried to ignore it, but it was persistent.. Nawalan ako ng choice kundi suoting muli ang napakaganda kong sapatos. Pinagpag ko ang gown ko at tamad na tamad na lumabas ng kuwarto, crossed the living room, and went into the foyer to open the door para pagbuksan ang kung sino mang makulit sa labas.

"What are you doing opening the door without first checking to see who's there?"

Madilim man ang mukha at nakasimangot man si Cole sa akin, I am happy again. A thousand tiny needles did their work and stitched my broken heart back together. The little patchworked thing fluttering excitedly again.

I took a step back as he entered the room. As I continued walking backwards, he firmly closed the door behind him.

He stood by the door, looking at me with reproach.

"You don't open the door for anyone, baby, without first checking. What if something or someone bad is at your door? What then, huh? Do you intend to kill me with sheer terror? You're not doing this to me, Orianna."

The tension in his voice grows with each word he says, but I can't bring myself to listen to what he's griping about. He's here. Nothing else matters.

"Orie?" untag niya nang hindi pa rin ako nagsasalita. Iyon ang nagbuyo sa aking takbuhin siya at tumalon sa mga bisig niya.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon