Anna (42)

10.4K 478 193
                  

-Super draft chapter. Raw. Will edit properly once everything is done-

-Bitin. Advisable na mag-ipon muna ng chapters.-

==========

His heated gaze is heavy on my back. Both corners of my lips lifted in a pleased smile.

Tumagilid ako nang upo at umaktong inaayos ang skirt ng gown ko then stole a quick look in their direction. Steel-gray eyes met mine. Lumapad ang pagkakangiti ko, pero hindi nagbago ang ekspresyon niya at hindi rin gumanti nang nguti. His eyes just darkened ever so slightly. That look sent delicious shiver up my spine.

Bumalik ako sa maayos na pagkakaupo at nakuntento na sa kaalamang hindi nga niya ako nilulubayan nang tingin. Kagaya nang hiniling ko kanina.

I don't know what kind of a friend am I to feel extremely pleased with myself for daring to commander his attention all night.

He has a date.

Sa pagdaan nang panahon, unti-unti nang humihina ang boses ni Pakpakan. She's still trying to steer me to the right and narrow. Sungayan, on the other hand, stopped speaking altogether some years ago. Naituro na niya siguro sa akin lahat nang kabalastugan na mayroon siya and believes that I can do well on my own.

I chuckled softly to myself. Oh, yeah, I am a great Sungayan disciple. I don't feel an ounce of guilt for being a bad friend to Cole.

If he really wanted me to, he could always make me stop. He's bigger, stronger, and faster than I am. However, he never does. He simply indulges me. That guy spoils me rotten.

"Ang tamis nang ngiti natin, ah. It must be a happy thought." Nilingon ko ang nagsalita. "Hi, Anna," pabulong niya pang bati nang makita akong nakatingin sa kanya.

"Hello po," magalang ko namang tugon. Nabawasan ang sigla sa ngiti ko habang nakatingin sa kanya.

Masyadong nasarapan ang date ko sa isa sa mga menu ngayong gabi na iniwan niya ako sa mesa kasama ang iba niyang mga kaibigan at ang mga date ng mga ito. Sinamantala naman iyon ng isang ito at inagawan ng upuan si Kuya Giovani.

Tila ipinakihulugan niya ang ganti kong bati bilang permiso para iurong palapit lalo sa akin ang upuan. He is too close that our legs would have touched if not for the volume on my skirt. Pasimple kong hinila pasara ang slit ng gown ko at patuloy siyang tahimik na pinagmamasdan.

Kanina pa ako tinititigan nang lalaking ito. Simula pa lang nang dumating kami ng date ko sa hotel. Kahit nakikipag-usap siya sa iba, nararamdaman ko pa rin ang mga mata niyang bumabalik sa akin. The others looked at me with as much interest as he does now but he is still at it kahit na kanina pa kami magkakasama.

Iniisip ko na lang kanina na kaya siya siguro ito ganoon kung makatitig sa akin ay dahil wala siyang date ngayong gabi. Hindi naman ako nagtataka na wala. He just gives off that vibe na kahit wala na akong ibang mayayaya maliban sa kanya, hindi ko pa rin siya pipiliin.

May eye defect ba siya that he can't make eye contact with me? I am not wearing any jewelry and I know it must make me look drab compared to all the other girls, but this has become absolutely ridiculous.

Palihim akong napasulyap sa tinititigan niya—ang non-existent kong neckline. I had to check what is there to see. Balat at dibdib ko lang naman. Nothing much to get excited about. Mas dapat siyang tumingin kung wala ako ng mga iyon dahil iyon ang kakaiba.

I sighed again and entertained the next thought that comes to my mind.

Tita Leine appears to be right about the peculiarities of the male species. They get excited over weird stuff. Stuff like skin, breasts, ass. Mga bagay na, ayon kay Tita at sa mga kasama niya sa mansion, pinagpala ako.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon