Chapter 13 (Fall In Love)

6.8K 415 79
                  

CHAPTER 13

"Puwede ba kitang mahalin?"

He woke up hearing that familiar and soft voice. He groaned and stilled when he saw Seiranel beside him, sleeping peacefully.

Dahan-dahan siyang kumilos at dinala ang ulo ng dalaga sa bisig niya. Awtomatiko niyang hinalikan sa noo ang dalaga.

Gumalaw ito at wala sa sariling niyakap siya habang sinisiksik ang katawan nito sa katawan niya.

Mataman niya itong tinitigan. Bumaba ang tingin niya sa leeg ng dalaga. Bakas pa rin doon ang ginawa niyang pagsakal sa dalaga.

Napabuntong-hininga siya at dahan-dahang inayos ang pagkakahiga ng dalaga sa unan.

Walang ingay na bumaba siya sa kama at tinungo ang kusina ng bahay niya. Kumuha siya ng cold compress at bumalik sa kuwarto.

Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang nilapat ang cold compress sa leeg ni Seiranel.

Nagising ang dalaga. Diretso itong tumingin sa mga mata niya.

"I'm sorry. Your neck is bothering me," he whispered.

Tumitig lang ito sa kaniya at kapagkuwan ay tumango. Tinulungan niyang makabangon ang dalaga. Umayos siya ng upo nang awtomatikong umupo ang dalaga sa kandungan niya.

He tried to focus at her neck but his body is reacting. She's the only who could make him feel like this.

He couldn't breathe. Dahan-dahan niyang inalis ang cold compress sa leeg ng dalaga at tinitigan iyon.

Marahas siyang napabuntong-hininga.

"You should go back to sleep. I know you're tired," he whispered behind her ear.

Kung hindi ito matutulog ngayon, baka hindi na naman niya mapigilang angkinin ito ulit. They already made love a lot earlier. He knew that he couldn't resist Seiranel. He's always thirsty when it comes to this woman.

Nakahinga siya ng maluwag nang makitang tumango ang dalaga. Masunuring bumalik ito sa kama at kaagad na natulog.

Tinitigan niya ito at kapagkuwan ay napangiti. Hinaplos niya ang ulo ng dalaga at kapagkuwan ay masuyo niya itong hinalikan sa labi.

"Sleep well, baby," he whispered.

Inayos niya ang kumot nito at nagdesisyong lumabas ng kuwarto. Tinungo niya ang pool area ng bahay niya.

Tinitigan niya ang tubig ng pool at humarap sa anino na kanina pa sumunod sa kaniya.

"Do you want to visit your doctor tomorrow, Sir?" Jaxon asked as he walk towards him.

Nang tuluyan itong makalapit ay awtomatiko niya itong hinila sa kuwelyo at hinawakan iyon ng mahigpit.

"Why did you let her see me like that?" he coldly asked.

Dahan-dahan niya itong hinawakan sa leeg at sinakal. Ni hindi ito kumikilos, hinahayaan siya sa ginagawa.

Kinuyom niya ang isang kamao at buong lakas na hinila si Jaxon patungo sa pool. Awtomatiko niyang nilubog ang ulo nito sa ilalim ng tubig at pinanatili ng ilang minuto roon.

Nang inihaon niya si Jaxon ay habol nito ang sariling hininga. Marahas niya itong hinila hanggang sa mapaluhod ito sa semento sa gilid ng pool.

"I apologize, Sir. It won't happen again. I swear with my life, Sir," anito habang nakayuko ang ulo na lumuluhod sa harapan niya.

Umupo siya sa upuang naroroon at tumingala sa kalangitan. Mariin siyang pumikit.

"Have you found the best doctor?" he asked.

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now