NỢ PHẢI TRẢ VÀ NVCSH

Bắt đầu từ đầu

xác;

    Trình bày và công bố: Nợ phải trả được trình bày và khai báo đầy đủ và đúng đắn. ▶

6.4.2. Căn cứ, tài liệu sử dụng ◄

    Ngoài hệ thống sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản liên quan đến các khoản nợ phải trả, kiểm toán viên cần phải thu thập sổ chi tiết tài khoản nợ phải trả

theo từng đối tượng nợ, các biên bản đối chiếu công nợ định kỳ, cuối kỳ, hệ thống các chứng từ gốc liên quan đến các khoản nợ phải trả: Phải trả nhà cung cấp

(Hợp đồng, Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, biên bản giao nhận hàng hóa/dịch vụ, Phiếu nhập kho,…).

6.4.3. Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ ◄

a.    Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp

    Tương tự như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục khác, đối với nợ phải trả người bán, kiểm toán viên cũng áp dụng các phương

pháp như phỏng vấn, quan sát, sử dụng bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ,…

b.    Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát ▶

c.    Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ▶

d.    Đánh giá lại rủi ro kiểm soát ▶

b. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát ◄

    Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát (CR) đối với từng cơ sở dẫn liệu  Là cơ sở giúp kiểm toán viên giới hạn phạm vi của các thử nghiệm cơ bản.

    Nếu đánh giá là thủ tục kiểm soát được thiết kế hữu hiệu và có khả năng thực hiện hiệu quả thì CR được đánh giá sơ bộ là thấp:

     Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để hạn chế phạm vi của thử nghiệm cơ bản;

    Nếu CR được đánh giá là tối đa do không có các thủ tục kiểm soát tốt được thiết kế đối với khoản mục:

     Không thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, mở rộng thực hiện thử nghiệm cơ bản.

c.Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ◄

    Đối với việc nhận hàng và hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn để kiểm tra phiếu nhập kho và đơn đặt hàng đính kèm về số lượng, đơn giá; kiểm tra việc tính

toán trên hóa đơn; theo dõi việc ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

    Đối với kế toán nợ phải trả, chọn mẫu kiểm tra chứng từ một số nhà cung cấp trên sổ chi tiết; đối chiếu chi tiết với tổng hợp; kiểm tra việc tính toán;

    Ngoài ra, kiểm toán viên cần lưu ý kiểm tra sự liên tục của số hiệu chứng từ (đơn đặt hàng, phiếu nhập kho,…).

d. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát ◄

    Đánh giá cuối cùng CR sau khi đã kiểm tra được HTKSNB đối với nợ phải trả nhà cung cấp được thiết kế như thế nào và vận hành thực tế ra sao?

NỢ PHẢI TRẢ VÀ NVCSHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!