NỢ PHẢI TRẢ VÀ NVCSH

8.6K 2 3

6.1. NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ ◄

    Nợ phải trả là các nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp sẽ phải thanh toán từ các nguồn

lực của mình;

    Nợ phải trả được trình bày trên Bảng cân đối kế toán dưới hai khoản mục: Phải trả ngắn hạn (thời gian thu hồi trong vòng một năm) và phải trả dài

hạn (thời gian thu hồi trên một năm). Đối với các doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài hơn một năm, ngưỡng phân biệt nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn là

một chu kỳ kinh doanh;

    Trong các khoản mục nợ phải trả, nợ phải trả nhà cung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất

     Tập trung vào khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp.

6.2.CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

    Nợ phải trả bị khai thấp hoặc ghi chép không đầy đủ.

     Đối với khoản mục nợ phải trả, KTV thường quan tâm đến mục tiêu đầy đủ của khoản mục;

    Đối với vay dài hạn, cuối niên độ kế toán, các đơn vị thường không căn cứ lịch trả nợ quy định trong hợp đồng vay để chuyển số tiền gốc vay phải trả

trong năm sau sang hạch toán thành khoản nợ dài hạn đến hạn trả;

    Hạch toán tiền lương khống làm tăng số dư khoản nợ phải trả cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất kinh

doanh, làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận trong kỳ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

6.3. CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

6.3. CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

6.3. CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

6.4. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP

    Mục tiêu kiểm toán ▶

    Căn cứ, tài liệu sử dụng ▶

    Kiểm toán về hệ thống kiểm soát nội bộ (khảo sát kiểm soát) ▶

    Thủ tục phân tích đối với khoản mục ▶

    Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ, số dư tài khoản phải trả nhà cung cấp ▶

6.4.1. Mục tiêu kiểm toán ◄

    Hiện hữu và nghĩa vụ: Nợ phải trả là có thật và là nghĩa vụ của đơn vị;

    Đầy đủ: Tất cả Nợ phải trả là có thực và là nghĩa vụ của đơn vị đều được ghi chép và báo cáo;

    Đánh giá và chính xác: Nợ phải trả phải được đánh giá phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và việc tính toán, tổng hợp số liệu phải chính

NỢ PHẢI TRẢ VÀ NVCSHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!