KHOẢN PHẢI THU

10.2K 1 0

3.1.NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC KHOẢN PHẢI THU ◄

    Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu bao gồm các khoản phải thu của khách hàng, các khoản

ứng trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác;

    Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ (-) đi các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi;

    Nợ phải thu được trình bày trên Bảng cân đối kế toán dưới hai khoản mục: Phải thu ngắn hạn (thời gian thu hồi trong vòng một năm) và phải thu dài

hạn (thời gian thu hồi trên một năm). Đối với các doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài hơn một năm, ngưỡng phân biệt nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn là

một chu kỳ kinh doanh;

    Trong các khoản mục nợ phải thu, nợ phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất

     Tập trung vào khoản mục nợ phải thu khách hàng.

3.2.CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

    Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản dễ xảy ra những gian lận như bị nhân viên chiếm dụng hoặc tham ô;

    Nợ phải thu khách hàng là khoản mục có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh  Là đối tượng để sử dụng các thủ thuật làm tăng doanh thu và

lợi nhuận giả tạo;

    Hạch toán công nợ hoặc giảm trừ công nợ nhầm mã khách hàng;

    Bù trừ/cấn trừ công nợ phải thu khách hàng và phải trả người bán không cùng một đối tượng;

    Phân loại nợ theo kỳ hạn không đúng với các điều khoản của hợp đồng;

    Việc lập dự phòng phải thu khó đòi cho nợ phải thu khách hàng thường dựa nhiều vào sự ước tính của nhà quản lý nên có nhiều khả năng sai sót và

khó kiểm tra.

3.3. CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

 3.4. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

    Mục tiêu kiểm toán ▶

    Căn cứ, tài liệu sử dụng ▶

    Kiểm toán về hệ thống kiểm soát nội bộ (khảo sát kiểm soát) ▶

    Thủ tục phân tích đối với khoản mục ▶

    Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ, số dư tài khoản phải thu khách hàng ▶

3.4.1. Mục tiêu kiểm toán ◄

    Hiện hữu:

    Các khoản nợ phải thu khách hàng đã ghi chép là có thực tại thời điểm lập báo cáo tài chính;

    Quyền và nghĩa vụ:

    Các khoản nợ phải thu khách hàng vào ngày lập báo cáo là thuộc quyền sở hữu của đơn vị;