MGA LEGAL NA USAPIN

3.4K 59 11
                  

Ang Opisyal na Panuntunan <naka-link dito> ay mananaig sa panahon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan o pagkakaiba sa pagitan ng a) bersyon na ito ng website, b) English version ng website at c) Opisyal na Panuntunan.

Upang makasali sa Wattys, ikaw ay dapat na nasa edad na 13 taong gulang. Kung ikaw ay mas bata sa 18, kailangan ng nakasulat na pahintulot mula sa iyong magulang o legal guardian para makasali sa Wattys at para makuha anumang premyo kung manalo ang iyong kuwento.

Sa pagsali ng iyong kuwento sa Wattys sa pamamagitan ng pagkumpleto ng submission form, sumasang-ayon ka na ikaw ay nagpapasa ng isang orihinal na akda na ikaw ang nagsulat at ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng karapatan sa (mga) kuwentong ito (maliban sa Fan Fiction kung saan hindi ikaw ang nagmamay-ari ng pinagbabatayang mga karapaan sa (mga) kuwento ngunit ikaw ang nagmamay-ari ng iba pang mga karapatan). Agaran naming ididiskwalipika ang mga magsusumite ng mga kuwentong lumalabag sa copyright o anumang karapatan ng iba. Hindi pinahihintulutan ng Wattpad ang plagiarism o copyright infringement.

Sa pagsumite ng iyong kuwento sa Wattys, tinatanggap mo na kung umabot ang iyong kuwento sa shortlist, pananatilihin mo ang iyong kuwento sa Wattpad (at tatanggalin ito sa iba pang mga platform) mula sa oras na sabihin namin sa iyo na umabot ang iyong kuwento sa shortlist hanggang sa petsa ng Watty Awards show. Tinatanggap mo rin na kung manalo ng premyo ang iyong kuwento pananatilihin mo ang iyong kuweno sa Wattpad (at tatanggalin ito sa iba pang mga platform) nang hindi bababa sa 1 taon kasunod ng Watty Awards show.

Nais linawin ng Wattpad na kahit na anong kuwentong iyong isusumite sa Wattys ay mananatiling sa iyo nang 100%. Ang mga karapatang kukuhain namin ay ang mga sumusunod:

Sa pagsusumite ng iyong kuwento sa Wattys, pinapayagan mo ang Wattpad na (permanente at walang bayad):

- Mag-post ng hindi hihigit sa 30% ng isang kabanata ng kuwento sa landing page ng Wattys websiteItampok ang iyong kuwento sa platform ng Wattpad (website at mobile) at sa lahat ng mga social media channel ng Wattpad (Facebook, Instagram, Twitter, atbp.) para sa anumang layuning nakakonekta sa WattysSa pagtanggap ng isang premyo, sumasang-ayon ka na ang Wattpad ay maaaring, permanente at walang bayad:

- Kumuha ng mga sipi ng kuwento upang lumikha at ipamahagi ang mga pampromosyong materyal, kapwa para sa kuwento at sa Wattys; hihilingin sa iyo na pumirma ng isang hiwalay na declaration and release form.

- Mag-post ng hindi hihigit sa isang kabanata ng kuwento kahit saan sa website ng Wattys.

- Itampok ang iyong kuwento sa platform ng Wattpad (website at mobile) at sa lahat ng mga channel ng social media ng Wattpad (Facebook, Instagram, Twitter, atbp.) para sa anumang layuning nakakonekta sa Wattys.

- Gamitin ang iyong pangalan para sa mga layuning pampromosyong nauugnay sa Wattys; hihilingin sa iyo na pumirma ng isang hiwalay na consent at release.

- Pahintulutan ang mga partner na gawin kung ano ang pinapayagang gawin ng Wattpad sa ilalim ng seksyong ito.

Ang 2022 Watty AwardsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon