Cole (36)

11.6K 516 563
                  

"Unlimited drinks and popcorn ba ang kukuhain nating option?" tanong ng katabi ko habang pumipila kami para sa snacks.

Walang salitang tumango na lang ako at inabot sa babae ang debit card ko. Ni hindi ko siya magawang tingnan dahil nakapako ang mga mata ko sa dalawang taong nagtatatlo sa tapat ng ticket booth.

Nangangalay na ang mga kamay ko pero wala pa ring kumukuha ng card na hawak ko kaya napatingin na ako sa katabi ko. What is holding her up?

The girl smiled sweetly at me when our eyes met. "Kasama na sa seat upgrade ang unlimited promo sa drinks and popcorn." Bakit pa siya nagtanong kanina kung ganoon naman pala? "Thank you, ha," dagdag niya.

I smiled back weakly at her and nodded.

"Sana all couple seat." The guy behind us piped up teasingly that had her blushing. I ignored all that and returned to watching the two people in front of the ticket booth again.

This is not what I meant when I asked Theo to deal with Orianna making-me-damn- crazy Amador. I was too angry to want her here. Particularly now that it appears that they are going to watch the same fucking movie as us.

What on earth is this genius thinking? Is he putting me to the test? Is he planning to suicide by my hand today?

Bago pa ako makalapit sa dalawa para masuntok sana si Theo, kinapitan na naman ako ng babaeng katabi ko. I bit out a growl and forced myself to smile at her when I really wanted to do was shake her hand off me. Get her off me.

"Let's go na?" muli niyang tanong na tinanguan ko na lang din. I'm gritting my teeth too hard to form words.

Her hand encircling my arm slid down and wrapped around my palm. I glanced at her again, but she was already waving goodbye to the rest of our batchmates who were still lining up for their popcorn and soda. She doesn't seem to mind my limp hand and continued to pull me towards the Cinema 4 entrance. Where the ticket booth is.

Mukhang nasa mood makipag-chitchat itong kasama ko at inihinto niya kami sa tapat nang dalawang tao na kanina ko pa binabantayan. Mukhang hindi pa rin sila nakakabili ng ticket. Nagtatalo pa rin. Huminto lang ang dalawa at sabay pang lumingon sa amin nang maramdaman kami.

Magiliw na tinapunan ni Hazel nang nahihiyang ngiti si Theo na hindi naman tinugon ng gago. Itinuon naman niya pagkatapos sa katabi ng Theo ang kanyang atensyon.

"O, Anna, akala ko hindi ka manonood ngayon?" tanong niya.

"Wala siyang pambili ng ticket kaya nagdadahilan kanina," sagot naman ni Theo.

Siya ang sumagot dahil mukhang napipi si Orianna habang nang-aakusa ang mga tinging nakatitig sa amin. Sa akin. Hindi niya nagustuhan ang paghahahawak-kamay namin ni Hazel. I want to bite her real bad in irritation. What is she looking so aggrieved for? Isn't this what she wanted?

Dahil sa nadagdagan ang iritasyon ko sa tingin niyang iyon, napaganti na rin ako nang hawak kay Hazel. Mukhang hindi naman iyon inaasahan ng katabi ko kaya nagtataka siyang napasulyap sa akin. I just looked at her at mabini naman niya akong nginitian, gumanti ng pisil sa kamay ko, bago ibinalik ang tingin kina Theo.

Iyon din ang piniling pagkakataon ni Orianna para tumalikod sa amin. "Kahit saang upuan na, Tata! Bahala ka na! Doon na ako sa snacks para mabilis," ani pa nito.

Mahahalata ang inis sa boses nang maliit na babaing ang sarap sakalin at halikan at the same time bago parang padabog pang naglakad palayo. Natatawa pa si Hazel habang sinusundan naming tatlo ng tingin ang papalayong babae na papunta sa humahabang pila ng snacks.

"Tsk, tsk, tsk. Basta sa snacks talaga 'yang si Anna bugnutin," sabi ni Hazel.

Bumitiw siya sa kamay ko na lihim kong ikinahinga nang maluwag. Hinalungkat niya ang maliit niyang bag at naglabas ng dalawang tickets. Inabot niya iyon kay Theo. Maingat naman iyong tinanggap ng lalaki, taking particular care not to touch even a millimeter of her skin.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon