Chapter 12 (Belt)

13.7K 547 108
                  

WARNING: Bed scene ahead and this chapter contains "slightly" disturbing scenes.

CHAPTER 12

MAINGAT niyang hinaplos ang sugat sa dibdib ni Hunter habang mahimbing itong natutulog.

Dahan-dahan siyang bumangon at ilang sandaling natigilan nang mapansin ang mga pasa sa katawan niya. Napangiwi siya habang pinagmamasdan ang mga iyon at kapagkuwan ay tumingin sa lalaking nakahiga sa tabi niya.

Unti-unti na siyang nasasanay sa pagiging bayolente ng binata. Bawat pasa na dulot ng mga kamay nito sa tuwing nagtatalik silang dalawa ay tila naging normal na lang sa kaniya.

Nakakatawa mang isipin pero tila unti-unti na rin niyang nagugustuhan kahit pisikal siya nitong sinasaktan sa tuwing nagtatalik silang dalawa ng binata. Inaamin niya noong una na natatakot siya pero kalaunan ay tila mas hinahangad niya ang hindi pagiging maginoo ni Hunter.

Hindi maginoo ang binata pero hindi siya nito kailanman binastos. At isa pa ay ginusto niya ito. Lahat ng ginagawa ni Hunter sa katawan niya ay gusto at kailangang-kailangan niya.

Mahina siyang napabuntong-hininga. Binalot niya ang hubad na katawan ng makapal na kumot at dahan-dahang bumaba sa kama.

Naghanap siya ng puwedeng gamitin para gamutin ang sugat ni Hunter. Napangiti siya nang makita iyon.

Muli siyang bumalik sa tabi ng binata at maingat na ginamot ang sugat sa dibdib nito. Hindi iyon ganoon kalalim pero nababahala pa rin siya dahil sa dugong lumalabas doon kanina.

Ang mantsa ng dugo ni Hunter ay nasa higaan pa. Nagtalik sila ng ilang beses kanina na hindi binigyang pansin ang dugo sa katawan nito.

Napangiti siya nang sa wakas ay natapos siya sa paggamot sa sugat ng binata. Gumamit siya ng bandage tape para matakpan ang sugat nito. Ingat na ingat at dahan-dahan niya iyong ginagawa para hindi magising ang binata.

Mahina siyang natawa at tinitigan si Hunter. Parang ngayon lang ito nakatulog ng ganito kahimbing.

Sinamantala na niya ang pagkakataon habang natutulog pa ito. Tinitigan niya itong mabuti. Napakatangos ng ilong nito at mapupula ang mga labi. Makakapal din ang mga kilay ng binata at palagi iyong salubong o kaya naman ay naka-kunot ang noo kapag gising. Kahit medyo tan na ang binata dahil sa pananatili nito sa isla, mas lalo lamang iyon dumagdag sa angkin nitong karisma.

Nakagat niya ang ibabang labi at wala sa sariling napahawak siya sa sariling dibdib. Sobrang lakas ng tibok niyon at tila nabibingi siya sa sobrang lakas.

Natigilan siya nang nagmulat ng mga mata ang binata. Diretso itong tumingin sa mga mata niya. Bigla ay parang hindi siya makahinga dahil nahuli siya nitong nakatitig.

Dahan-dahang umangat ang kamay ng binata at sinapo siya sa baba.

"Breathe," bulong nito habang titig na titig sa kaniya.

Doon siya nagbuga ng hininga at napagtantong ilang segundo rin pala siyang hindi humihinga dahil sa pagkabigla.

Umangat ang sulok ng labi ni Hunter at lumipat ang mga daliri sa labi niya at hinaplos iyon.

"You were disturbing my sleep," anito at hinila siya sa batok dahilan para halos magdikit ang mga mukha nila sa isa't-isa. "I really hate it when someone's disturbing my sleep, woman. But..." Tumitig ito sa labi niya. "It feels so good seeing you right beside me here right now," pabulong na sabi nito at sinakop ng halik ang labi niya.

Awtomatikong bumuka ang bibig niya nang naging mapangahas ang mahaba at mainit nitong dila, sadyang inuudyok siya para papasukin ang mapangahas nitong dila sa loob ng bibig niya. Napaka-eksperto ng lalaking ito.

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now