Taming Wildness(Renzo x Maegan)

9.4K 209 50
                  

One shot only

"Nabubusog 'yung eyes ko! Ang daming gwapo at mga presentable na empleyado. Mabuti at pinayagan ni Sais na may lalaking empleyado dito?" Usisa niya sa kaibigan niyang COO.

"Mas magagalit ako kung puro mga babae lang. And it wasn't us who hired them. Nagtalo pa kasi kami ni Sais sa bagay na 'yan." Crosette said.

"Naku, baka may chance pang magbalikan?" Tukso niya.

Inirapan lang siya nito at pumasok na sa opisina, siya naman ay muling bumalik sa ibabang floor kung saan naroon ang opisina niya.

"Good morning, Miss." Nakangiting bati ng lalaki na sabay niyang sumakay ng elevator.

Tinaasan niya ito ng kilay at hinagod ng tingin. 10/10, wala na siyang masabi.

"Morning." Mataray na bati niya at sinara ang elevator.

"You're close with the COO? I kinda like her." Sabi pa nito.

Inis siyang napatingin dito.

"Are we close? I don't kinda like you." Pagtataray niya rito.

Napangiti ang lalaki at lumabas ang biloy nito sa mukha. Napalunok siya at naramdaman niyang parang may dingding sa kanya na gumiba.

Dimples, weakness niya ang mga dimples.

"Ang cute mo. I'm Renzo." Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay.

Saktong bumukas ang pinto kaya tiningnan niya lang ang kamay nito at inirapan.

"I'm not interested." Sabi niya at nilagpasan ito.

Cute pa naman! Pero gusto si Crosette, eh. Tsk. Hindi naman 'yun kawalan.

"You know what, Renzo? Kung kinukulit mo 'ko para ipalapit kita kay Crosette, huwag ako. Team Sais ako at si Crosette ay para lang ka Sais." Inis na palatak niya.

Isang buwan ba naman siyang hindi tinantanan. He's always asking her for lunch, breaktime and dinner. Palagi rin itong nakangiti na ikinainis niya. Ang dimples kasi!

"Kung si Crosette ang gusto ko, sana siya ang kinukulit ko, 'di ba?" Renzo said.

Napabuga siya ng hangin at inilingan ito.

"Ayoko sa 'yo. No." Mariing tanggi niya at umalis na ng kompanya.

'Saan ka?' She messaged Crosette.

Overtime kami ni Sais.
Pass muna ako, alagaan mo atay mo.

Napabuga siya ng hangin at tumungo sa convenience store. Malalim na ang gabi at malamig ang simoy ng hangin. Nakapanng-tulog na siya ng pumasok sa tindahan at kumuha ng mga canned beer.

"Drinking alone?"

Muntik na siyang mapatalon sa gulat ng may magsalita sa gilid niya.

A stranger.

"Yes," sagot niya.

"Do you mind if I join you?"

Tumikwas ang kilay niya dito. At sino namang baliw ang papayag 'dun? He look harmless and nice but still.

"Thanks for the offer, but---"

"But she's not alone. She's with me." Singit ng isang malamig na boses.

Her eyes widen and her heart raced for unknown reason. That voice. That annoying voice.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon