🏳️‍🌈.Harem Bisexual.🏳️‍🌈

2.1K 159 95
                  

Hombres

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

Shoto Todoroki

Tenya Iida

All Might o Toshinori Yagi

Eijiro Kirishima

Denki Kiminari

Fumikage Tokoyami

Yuga Aoyama

Mezo Shoji

Koji Koda

Minoru Mineta

Mashirao Ojiro

Hamta Sero

Rikiso Sato

Tetsutetsu Tetsutetsu

Neito Monoma

Hitoshi Shinso

Mirio Togata

Tamaki Amajiki

Aizawa Shouta

Present Mic o Yamada Hizashi

No. 13

Endeavor o Enji Todoroki

Hawks o Keigo Takami

Fatgum o Taishiro Toyomitsu

Tomura Shigaraki o Tenko Shimura

Kurogiri o Oboro Shirakumo

Dabi o Touya Todoroki

Spinner o Shuichi Aguchi

Twice o Jin Bubaigawara

Overhaul o Kai Chisaki

[Yo: si quieren más me dicen en lo comentarios]

Mujeres

Ochako Uraraka

Tsuyu Asui

Momo Yaouyorozu

Kyoka Jiro

Mina Ashido

Toru Hagakure

Itsuka Kendō

Ibara Shiozaki

Nejire Hado

Midnight o Kayama Nemuri

Mirko o Rumi Usagiyama

Mt. Lady o Takeyama Yū

Toga Himiko

Magne o Kenji Hikiishi

[Yo: si quieren más personajes dígame en los comentarios para saber quién más ^w^]

Palabras: 178 😎
Espero que les allá gustado este harem bisexual.
Voten para continuar con esta historia.
Comenten para decirme que no les gustó y que si.

My Sugar Mommy [Bnha x Tu] (Harem) PAUSADADonde viven las historias. Descúbrelo ahora