Anna (34)

17.9K 649 557
                  

"This sleepover is bullshit."

Napasimangot ako sa sinabing iyon ni Theo habang nakatitig sa kisame ng kuwarto ni Cole. Gusto kong bumangon, gumapang sa ibabaw ng katabi ko para abutin ng tambol sa likod si Theo. Siya pa ang may ganang magreklamo samantalang saling pusa lang naman siya rito.

Okay. Sabihin na nga nating niyaya ko siyang sumama sa amin ngayong gabi pero wala sa plano ko ang magsiksikan kami rito sa kama ni Cole. Nakaiinis lalo na at na-su-suffocate ako rito sa gitna ni Cole at ng pader. Para akong nalulunod na hindi ko mawari.

Muli kong tinulak ang katabi ko at umurong naman siya palayo na ikina-angil na naman ng katabi niya. 

"Bullshit," pagmumura nito ulit.

Akmang babangon na talaga ako para kahit man lamang sana mapanlisikan ng mata ang napaka-ingay naming kasama pero hindi ko nagawa. Bago pa ako tuluyang makaupo, nahila na ako pahiga ulit ng brasong ginagawa kong unan. 

Nakasimangot kong sinulyapan ang pumipigil sa akin. Umiling lang si Cole sa aking nang magtama ang aming mga mata. Irap ang tugon ko bago bumiling patalikod sa kanya at namaluktot paharap sa pader.

Hmp. Kinampihan pa ang third wheel. Hindi ko matanggap. Ibinuhos ko sa isa-isang pagpisil sa dulo ng kanyang mga daliri ang inis ko. Hanggang sa gigil na gigil kong pinitik ang dulo ng gitna niyang daliri.

Nanlaki ang mga mata ko nang biglang tumiklop ang brasong hinihigaan ko. Yumapos iyon sa akin at hinila ako palapit sa katawang kinabibilangan nito. Dumiretso ang kamay niyon sa aking leeg, mabini iyong hinaplos at saka bumitiw din. Muling itong bumalik sa dating puwesto sa kama. 

Nakatalikod pa rin ako kay Cole pero hindi ko napigilang lingunin siya. Kinindatan niya lang naman ako. Umirap lang ako ulit at bumalik sa pamamaluktot. Nakanguso na ako ngayon. Masama pa rin ang loob. 

"Language, T," narinig kong malumanay niyang saway sa lalaking katabi. 

"Really?" asar na asar naman nitong tugon. "She knows more curses than I do!"

Agad akong napabiling patihaya at nagdududang nagtanong. "Sino ang she na 'yan? Ako ba?" 

"Hindi," nang-uuyam ang tono na sagot ng buwisit na third wheel.

Nanghihingi talaga ng sapok ang lalaking ito. I eyed the pillow I'm not using. Makakaya ko kaya itong ibato kay Theo gamit ang isang kamay lang? Bago pa ako mapigilan ni Cole? Is it worth masermunan over that?

"'Yong 'she' sa kanto na nakasalubong namin ni Cole bago umuwi," dagdag pa ni Theo na ikinatalim ng tingin ko kay Cole. Inarkuhan niya lang ako ng kilay na mas ikinainis ko.

Hindi ako nakapagpigil at natampal ko ang dibdib niya. Kaya pala ang tagal umuwi ng hinayupak na 'to kasi may kinatagpo pang babaeng nagmumura sa kanto. Ang tagal ko tumambay sa labas ng pinto ng bahay nila kanina kahihintay sa kanya tapos nakikipagmurahan pala sa kanto? Buwisit 'to! Sinamahan ko na ng kurot ang tampal. Animal! Isauli niya ang oras na inihintay ko!

Tampal and kurot won't cut it for the irritation I'm feeling right now. Bumiling ako paharap sa kanya at saktong eye-level ko ang kanyang dibdib. Inilapit ko ang aking mukha hanggang dumampi na ang mga labi ko sa T-shirt niya. Bago pa man ako may magawang iba, bigla niyang hinila ang buhok ko na ikinatingala ko sa kanya. I glowered at him.

"Bite me," he whispered, "and I'll bite back. Hard."

My eyes narrowed in calculation. I did intend to bite him and I'm trying to judge how serious he is about that warning. He sighed softly and hauled me up closer to him, pressing my face on the chest I was planning to bite earlier. Then, he commenced caressing my hair gently and, suddenly, as if magic, all my irritations disappeared.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon