အပိုင္း (၄၇) ပုန္းကြယ္ေနေသာနဂါး ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္း

566 129 40
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၇)
ပုန္းကြယ္ေနေသာနဂါးက အသူရာေခ်ာက္တြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္း

💊💊💊

ဒီေနရာမွာေတာ့ ကြၽန္ုပ္တို႔က ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးမ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရမွာျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေဆးဆရာမ်ား၏ က်င့္ႀကံျခင္းမ်ားမွာ မလြယ္ကူလွသလို၊ ေဆးဝါးမ်ား ေဖာ္စပ္သည့္အခါ၌လည္း ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းက ပို၍ပင္ နိမ့္ပါးလွေပသည္။ လူသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးမ်ားပင္လွ်င္ ေဆးလုံးတစ္လုံးကို ေ႐ႊစ တစ္စ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္စ ေပးၾကရသည္။ ထိုသို႔ဆို ဤမွ်ႀကီးမားသည့္ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္ႀကီးအတြက္ မိမိအိမ္ေတာ္မွ သိုင္းပညာရွင္မ်ားမဆိုထားႏွင့္ စံအိမ္ျပင္ပမွ စုစည္းထားေသာ သိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ အေရအတြက္ကပင္ မနည္းလွေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆိုပါက အဘယ္သို႔မ်ား ဤကဲ့သို႔ မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ အနႏၲမ်ားျပားသည့္ ပမာဏကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ပါအံ့နည္း?

သူတို႔၏ လုပ္ခလစာကား ဤကဲ့သို႔ျဖစ္သည္:

အကယ္၍ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ျဖစ္ပါက ေသြးသန့္စင္ျခင္းအဆင့္သည္ တစ္လလွ်င္ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံး (၁)လုံး၊ အရိုးတည္ေဆာက္ျခင္းအဆင့္သည္ တစ္လလွ်င္ ေဆးလုံး (၂)လုံး။ ခ်ီေသြးေၾကာေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ျခင္းအဆင့္အတြက္မူ ခ်ီေပါင္းစပ္ေဆးလုံးမ်ားအား အစားထိုးေျပာင္းလဲ၍ တစ္လလွ်င္ တစ္လုံး;

အကယ္၍ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္မွ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားေသာ သိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ပါက ေသြးသန့္စင္ျခင္းအဆင့္က ေဆးလုံးမရရွိဘဲ၊ အရိုးတည္ေဆာက္ျခင္းအဆင့္က တစ္လလွ်င္ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံး (၁)လုံး၊ ခ်ီေသြးေၾကာေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ျခင္းအဆင့္က တစ္လလွ်င္ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံး (၂)လုံးရရွိမွာ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ပင္ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္သည္ အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေသြးသားကဲ့သို႔ မ်ားစြာရင္းႏွီးေပးဆပ္ထားရသည္ျဖစ္ရာ ဤလစာႏႈန္းထားက အလြန္ရက္ေရာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အကယ္၍ အိမ္ေတာ္ငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါက အိမ္ေတာ္၏ အတြင္းဆုံးအခရာက်သည့္ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားကသာ ဤက​ဲ့သို႔ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ိဳးကို ရရွိနိုင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး အျခားမွ စုေဆာင္းထားသည့္ သိုင္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ေတာ့ ဒါက မည္သို႔မွ မျဖစ္နိုင္သည့္အရာပင္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now