Chapter 5 (Calm)

10.1K 527 63
                  

CHAPTER 5

PABALIKWAS siyang bumangon at tumingala sabay mariing napamura. Napahilamos siya sa sariling mukha at marahas na napabuntong-hininga.

"Are you okay, Sir?"

"Same nightmare," he answered without looking at Jaxon.

"I prepared the pool for you," Jaxon said.

Muli siyang napabuntong-hininga at bumaba sa kama. Awtomatikong kumilos si Jaxon para tulungan siyang hubarin ang mga saplot niya. Tumitig siya kay Jaxon.

"Natulog ka na ba?" tanong niya.

Tumingin ito sa kaniya pero kaagad ding nagbaba ng tingin nang magtama ang mga mata nila. Jaxon is avoiding his eyes as his respect for him. Looking at him in eye to eye contact without his consent is a sin.

"Not yet, Sir," Jaxon answered.

"Have you eaten already?"

"Not yet, Sir."

"Why?"

"I couldn't eat and it's my responsibility to guard you, Sir."

"Did I tell you to starve yourself and guard me?"

"Still, it's my responsibility, Sir."

Mabilis itong napaatras nang humakbang siya.

"Look at me," maawtoridad na utos niya.

Mabilis itong tumingin sa kaniya at nang magtama ang mga mata nila ay kaagad itong napayuko.

"Forgive my rudeness, Sir," kaagad na sabi nito.

"I'll forgive you if you'll eat now. Go to the kitchen and eat, you fucking asshole. Hindi kita mapapakinabangan kung gugutumin mo ang sarili mo," seryosong sabi niya.

"Will you be okay alone at the swimming pool, Sir?"

"Just get lost and grab some food to eat. Sleep after you eat. This is an order, Jaxon," mariing sabi niya at diretsong lumabas ng kuwarto kahit wala siyang saplot.

Dumiretso siya sa pool area ng bahay niya. It's been three days since he went back to Manila. It's not a good idea to stay here. Tatlong gabi na rin siyang binabangungot. Hindi katulad kapag nasa isla siya, payapa siyang nakakatulog.

Masyado na siyang naging kampante sa islang iyon. That place is like a paradise. His kind of comfort. An island where he found peace and where he found the woman that he couldn't erase from his mind since the day he met her.

Lumapit siya sa bilog na mesa at kinuha ang wine na nakapatong doon. He looked at the wine. Jaxon really knows what to prepare. Binuhos niya ang laman sa wine glass at kinuha iyon. Inamoy niya ang wine mula sa wine glass na hawak bago sumimsim.

Matapos sumimsim ay inangat niya ang wine glass at tinitigan iyon. Mariin niya iyong hinawakan habang titig na titig sa kulay niyon. Mas mariin niyang hinawakan ang wine glass hanggang sa mabasag iyon sa mismong kamay niya.

Umangat ang sulok ng labi niya nang makita ang dugo sa kamay niya. This is what he wants to see. The color, the smell, and even how sticky his own blood makes his heart calm. But seeing another person's blood is way better than his.

Muli siyang tumitig sa duguang kamay niya. This is not enough. He wants to see another blood, not his own blood.

"Sir."

Awtomatiko siyang tumingin sa lalaking humawak sa kamay niya at mabilis iyong binalot ng puting tela.

"Didn't I tell you to eat and have some sleep?"

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now