cac nhan to anh huong den tin dung

1.3K 0 0

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTM

1.4.1. Nhân tố thuộc về phía khách hàng

- Nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp: Bất kỳ loại hàng hóa hay dịch vụ

nào muốn tiêu thụ được thì cần phải có người mua. Tín dụng ngân hàng cũng

vậy, ngân hàng không thể cho vay nếu như không có người vay. Xét trong

phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì nhu cầu vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát

triển luôn là cần thiết nhưng với từng NHTM thì không phải lúc nào cũng như

vậy. Do số lượng doanh nghiệp có quan hệ với ngân hàng là có hạn và có

những lúc nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp này không cao, chẳng hạn

trong giai đoạn hoạt động kinh doanh gặp khó khăn các doanh nghiệp thường

có xu hướng thu hẹp sản xuất. Trong trường hợp đó nhu cầu vốn trung và dài

hạn của các doanh nghiệp sẽ không cao và do đó ngân hàng sẽ gặp khó khăn

nếu muốn mở rộng tín dụng.

- Khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các điều kiện,

tiêu chuẩn tín dụng của ngân hàng: Để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro khi cho

vay, các NHTM thường đặt ra những điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng nhằm

phân loại, chọn ra những khách hàng có thể hay không thể cho vay. Chỉ

những khách hàng nào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ngân hàng thì mới

được xem xét cho vay. Những điều kiện tiêu chuẩn này có thể rất khác nhau

tuỳ theo ngân hàng cụ thể, song nhìn chung các ngân hàng đều quan tâm tới

một số vấn đề sau: tính hợp lý, hợp pháp của mục đích sử dụng vốn, năng lực

tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tính khả thi của dự

án, các biện pháp bảo đảm. Rõ ràng khả năng của doanh nghiệp trong việc

đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất

lượng tín dụng của ngân hàng. Bởi nếu đa số các khách hàng không thể đáp

ứng được yêu cầu của ngân hàng, có thể do điều kiện đặt ra quá khắt khe,

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam 26 Lớp: TCDN 44D

không thực tế hoặc do khả năng của các doanh nghiệp quá thấp, thì ngân hàng

không thể mở rộng cho vay trong khi vẫn bảo đảm an toàn tín dụng.

- Khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng

khoản vay có hiệu quả: Khi cho vay thì ngân hàng trông đợi khoản trả nợ sẽ

được lấy từ chính kết quả hoạt động của dự án chứ không phải bằng cách phát

mại tài sản thế chấp, cầm cố. Điều này lại phụ thuộc vào hiệu quả quản lý và

cac nhan to anh huong den tin dungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!