be my...

241 41 81
                  

زین همون طور که دستش رو روی زخمش میکشید سیگار جدیدی روشن کرد و با چک کردن لیام و مطمئن شدن از اینکه روی زمین خوابش برده،سیگارو به لب هاش رسوند و کام عمیقی ازش گرفت

زین: دلم تنگ شده بود برات

رو به سیگارش گفت و دودش رو اروم بیرون فوت کرد

ولی زین ندید لیامی که خواب نبود و فقط چشم هاش رو بسته بود و حالا لیام با پوکر ترین قیافش به زین زل زده بود تا ببینه زین کِی قراره بفهمه؟

زین کام چهارم رو از سیگارش گرفت و قبل از اینکه دودش رو بیرون بده چشمش ناخوداگاه به چشم های باز لیام خورد

خواست حرف بزنه که دود سیگار توی گلوش گیر کرد و به سرفه افتاد

با هر سرفه احساس میکرد جونش بیرون میاد

دستش رو روی مبل مشت کرد و سیگار و زمین انداخت

لیام سریع زین رو کمی بلند کرد و پشت کمرش رو ماساژ داد

لیوان ابی که روی میز بود رو به زین داد و با چشم های غمگینش به زین نگاه کرد

لیام: نمیزارم مثله هر دفعه به خودت اسیب بزنی،نمیزارم این اشتباهو دوباره بکنی زین

زین: قاتل به صحنه ی جرم برمیگرده،آدم به اشتباهش

با صدای گرفتش زمزمه کرد و سعی کرد نفس هاش رو اروم کنه

یک هفته روز از روزی که زین پیش لیام بود میگذشت و لیام هنوز از زین در مورد اینکه چه بلایی سرش اومده سوالی نکرده بود،اگر میخواست میگفت نه؟

زین: امروز میرم خونه ی خودم،بسه هر چقدر اینجا اوار شدم

لیام: حتی فکرشم نکن زِد

زین به نیک نیم جدیدش لبخندی زد،لیام باهاش احساس راحتی میکرد و این خوب بود مگه نه؟
نمیدونست چرا ولی خوب بود

زین: پین من قطع نخاع نشدم که بخوای منو اینجا نگه داری

لیام: اره میدونم زین ولی اینم میدونم که تو تنها بمونی خودتو به فاک میدی

زین بلند خندید و توله سگ ارومی به لیام گفت

لیام سعی کرد کمی حواس زین و پرت کنه
کنار زین نشست و با انگشتاش بازی کرد
سرش و پایین انداخته بود و لب هاش اویزون شده بودن،لپ های دور یقه اسکی که پوشیده بود فشرده شده بودن و زین غرق لب های بوسیدنی اون شده بود

لیام کمی تمرکز کرد و سعی کرد با تمام مظلومیتش به زین نگاه کنه

نگاه زین کاملا خام لیام شده بود،دستای نرمش که زین دلش میخواست ببوسه،لپ های نرمش که جای گاز های زینو کم داشتن و لب های پاستیلیش

زین نفهمید که محو اون صورت شده تا وقتی که صدای لیام به گوشش رسید

لیام: یعنی پیش من بهت خوش نمیگذره زِد؟

𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧Where stories live. Discover now