Câu 8.Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng HCM và đảng CSVN về phẩm chất của người

6.4K 1 0

Người lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông thường là những người đứng đầu ,những người lãnh đạo các tổ chức Đảng,chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội khác .Họ là những người được trưởng thành,phát triển trong thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng nhằm thủ tiêu chủ nghĩa tư bản và mọi chế độ người bóc lột người ,xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng Sản trong phạm vi mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới .

Theo Lênin ,để đánh giá phẩm chất của người lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân cần xuất phát từ quan điểm :Quan điểm về sự toàn tâm toàn ý.Theo quan điểm chính trị .Theo hiểu biết về công việc .Những khả năng cai trị .

Lênin cho rằng : " Một người lãnh đạo chính trị không những phải chịu trách nhiệm về cách mình lãnh đạo mà còn phải chịu trách nhiệm về hành động của những người dưới quyền mình nữa ".

Khi nói về phẩm chất của Bộ trưởng ,Lênin đưa ra 5 tiêu chuẩn :Có phẩm chất chính trị .Có tài tổ chức .Tận tụy với công việc .Có sự hiểu biết công việc .Có khả năng làm việc với những người xung quanh .

Kế thừa những di sản quý báu của Lênin ,chủ tịch HCM và Đảng ta luôn xác định : đã là người lãnh đạo thì ở mọi thời kỳ đều phải có đủ phẩm chất và năng lực ,đủ đức và tài . Trong đó, đức là gốc ,tài là quan trọng .Tùy thuộc vào mỗi giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể ,đức ,tài có những biểu hiện khác nhau .

Ở nước ta " đức " cần được hiểu với đầy đủ nội dung như sau :- Đó là phẩm chất chính trị ,trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa ,lòng trung thành với Đảng ,với nhân dân ,với chế độ ;kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ;quyết tâm phấn đấu hy sinh cho mục tiêu ,lý tưởng đó.- Đó là đạo đức trong sáng ,trung thực không cơ hội ,cần kiệm liêm chính ,chí công vô tư, không tham nhũng ,không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Đảng ,của dân tộc. - Đó là lối sống trong sạch ,lành mạnh gần gũi nhân dân, gương mẫu và gắn bó với quần chúng . - Đó là phong cách dân chủ ,khoa học ,sâu sát,thực tế với cơ sở;là ý thức tổ chức kỷ luật ,chấp hành nghiêm túc chỉ thị,nghị quyết ,sự phân công ,điều động của tổ chức ;ý thức lãnh đạo tập thể đi đôi với trách nhiệm cá nhân .

Ngoài "đức " người cán bộ lãnh đạo cần phải có "tài " .Đó là : tri thức ,trình độ trí tuệ ,năng lực tổ chức ,khả năng quản lý điều hành ...

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin ,tư tưởng HCM và Đảng ta về phẩm chất người cán bộ lãnh đạo đã định hướng cho việc đào tạo ,bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của giai cấp công nhân.

Phẩm chất của người lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân .

Có phẩm chất chính trị tốt ,trung với nước ,hiếu với dân ,giác ngộ xã hội chủ nghĩa ,trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác-Lênin,với chế độ xã hội chủ nghĩa ,kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .Yêu thương con người ,sống có tình ,có nghĩa ;cần kiệm liêm chính ,chí công vô tư;có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng,nắm vững đường lối ,pháp lệnh của Đảng và nhà nước .

Có kiến thức sâu rộng,uyên bác ,am hiểu công việc chuyên môn ,có kinh nghiệm thực tiễn phong phú ,có khả năng tiên đoán sự biến động của tình hình ,làm chủ khoa học -công nghệ ,có nghệ thuật lãnh đạo,có kinh nghiệm thực tiễn phong phú .

Có tài tổ chức ,quản lý ,điều hành công việc ,thực hiện mục tiêu chính trị đã đề ra ;nhạy cảm năng động với cái mới và có khả năng xử lý các mối quan hệ

Có thái độ,tác phong làm việc tốt ;tận tụy , toàn tâm toàn ý với công việc ,có tính đòi hỏi của người lãnh đạo,có uy tín đối với mọi người ,có khả năng cổ vũ ,động viên mọi người làm việc .

Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt công việc được giao ,có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách sáng tạo

Tóm lại ,phẩm chất của người lãnh đạo của giai cấp công nhân là : tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa cộng sản ,suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức ,hiểu thấu đáo và vận dụng sáng tạo quy luật phát triển của xã hội ,nhìn xa trông rộng, định ra chiến lược,sách lược đúng đắn ,biết đánh giá đúng tương quan lực lượng ,phán đoán đúng tình thế ,nhận định đúng thời cơ,biết sử dụng mọi hình thức đấu tranh của quần chúng và nhanh chóng chuyển từ hình thức này sang hình thức khác khi tình thế thay đổi ,có tài trí cao ,có quyết tâm lớn ,biết tiến biết lui đúng lúc để đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi ;gắn bó mật thiết với quần chúng ,được dân yêu,dân mến ,dân tin ;có tinh thần đổi mới ,có đủ năng lực lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội ,có lòng yêu nước thiết tha và chủ nghĩa quốc tế trong sáng cao cả...

Câu 8.Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng HCM và đảng CSVN về phẩm chất của ngườiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!