Câu 4.Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về xây dựng thể chế sau thắng lợi của cách mạng ch

6.2K 0 0

Đây là một hệ vấn đề rất lớn ,cũng là trọng tâm tư tưởng chủ nghĩa chính trị của Mác,Ănghen, Lênin.Nó bao gồm một số nội dung sau:

Xác lập cơ sở kinh tế -xã hội của thể chế mới.Đó là việc xác lập quan hệ sản xuất mới-thay sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa bằng sở hữu xã hội ,tạo cơ sở xóa bỏ mọi áp bức bóc lột ,đồng thời phát triển lực lượng sản xuất toàn xã hội .Lênin cho rằng,khi bắt tay vào xây dựng chế độ mới thì vấn đề chính trị lớn nhất và lý thú nhất là "làm kinh tế ".Xây dựng cơ sở kinh tế đồng thời với việc xây dựng cơ sở xã hội ,mở rộng khối liên minh với tất cả mọi người (không phân biệt tôn giáo ,thành phần ,giai cấp...) miễn là họ đồng ý với chủ nghĩa xã hội .

Các nhà kinh điển cũng đặc biệt lưu ý phải giải quyết tốt các mối quan hệ lợi ích bằng cách sử dụng tổng hợp các biện pháp kích thích .

Đấu tranh chống tệ quan liêu ,tham nhũng ,hối lộ;thực hành dân chủ.Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn coi quan liêu , tham nhũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của chủ nghĩa xã hội và không bao giờ nương nhẹ cuộc đấu tranh chống quan liêu ,hối lộ ;thực hành dân chủ rộng rãi.Lênin viết :"Toàn bộ công việc của tất cả cơ quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ trước hết về tệ quan liêu ...Nếu có cái gì làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó" và " Hiện giờ có 3 kẻ thù chính đang đứng trước mỗi người ,bất kể người đó làm việc gì ,ở cương vị nào ...Kẻ thù thứ 1-tính kiêu ngạo công sản chủ nghĩa ;kẻ thù thứ 2 -nạn mù chữ ;kẻ thù thứ 3 - nạn hối lộ " .Lênin giải thích rằng: "Nếu còn có thể hối lộ được thì cũng không thể nói đến chính trị được .Trong trường hợp này thậm chí cũng không thể nói đến làm chính trị được ,vì mọi biện pháp đều sẽ lơ lửng trên không trung ,sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả gì cả.Một đạo luật chỉ có thể đưa đến kết quả xấu hơn ,nếu trên thực tiễn nó được đem áp dụng trong điều kiện nạn hối lộ còn được dung thứ và đang thịnh hành"

Để khắc phục quan liêu độc đoán ,các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin chủ trương phải thực hành dân chủ rộng rãi cả trong chính trị và kinh tế,cả trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa ;đồng thời dân chủ gắn liền với pháp luật .Đặc biệt các ông đề cập rất kỹ nguyên tắc "tập trung dân chủ",xem tập trung dân chủ là cái đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của thể chế mới đi tới thắng lợi cuối cùng và triệt để là chủ nghĩa cộng sản.

Đề cập đến thể chế dân chủ vô sản ,các nhà kinh điển mácxits chỉ rõ :đó là nền dân chủ triệu lần hơn dân chủ tư sản.Các ông cho rằng ,dân chủ ,đó là quyền lực nhân dân ,nhân dân phải giành lấy quyền lực đó và tự tổ chức quyền lực đó.Dân chủ còn được xem như một giá trị giải phóng,một thể chế ,một hình thức tổ chức nhà nước .

Về xây dựng đảng cầm quyền ,chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định rằng ,cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản phải phát triển thành tự giác ,và một trong những yêu cầu quan trọng nhất là giai cấp công nhân phải tổ chức ra chính đảng của mình .Điều đó càng cực kì quan trọng sau khi giai cấp công nhân đã giành được chính quyền.Việc xây dựng đảng đạt tầm cao trí tuệ ,vững mạnh cả về chính trị,tư tưởng và tổ chức là bảo đảm tiên quyết cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Khi đã cầm quyền ,nếu Đảng thoái hóa ,xa dân , phai nhạt về tư tưởng chính trị ,biến dạng về đạo đức lối sống ,rạn nứt về tổ chức sẽ là nguy cơ trực tiếp cho sự thất bại không tránh khỏi của cách mạng .Bởi vậy ,chủ nghĩa Mác-Lênin thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị ,tư tưởng và tổ chức;vững mạnh về tổ chức đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng và coi đây là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho giành,giữ và sử dụng quyền lực nhà nước phục vụ nhân dân,phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Câu 4.Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về xây dựng thể chế sau thắng lợi của cách mạng chĐọc truyện này MIỄN PHÍ!