he thong tai khoan ke toan

28.1K 2 5

LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG

111 Tiền mặt

1111 Tiền mặt Việt Nam

1112 Ngoại tệ

1113

112 Tiền gửi ngân hàng

1121 Tiền Việt Nam

1122 Ngoại tệ

1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

113 Tiền đang chuyển

1131 Tiền Việt Nam

1132 Ngoại tệ

121 Đầu tư tài chính ngắn hạn

1211 Cổ phiếu

1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

128 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

1281 Tiền gửi có kỳ hạn

1282 Đầu tư ngắn hạn khác

129 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

131 Phải thu của khách hàng

133 Thuế GTGT được khấu trừ

1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136 Phải thu nội bộ

1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

1368 Phải thu nội bộ khác

138 Phải thu khác

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý

1385 Phải thu về cổ phần hóa

1388 Phải thu khác

139 Dự phòng các khoản thu khó đòi

141 Tạm ứng

142 Chi phí trả trước ngắn hạn

144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

151 Hàng hóa mua đang đi đường

152 Nguyên liệu, vật liệu

153 Công cụ, dụng cụ

154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

155 Thành phẩm

156 Hàng hóa

1561 Giá mua hàng hóa

1562 Chi phí thu mua hàng hóa

1567 Hàng hóa bất động sản

157 Hàng gửi đi bán

158 Hàng hóa kho bảo thuế

159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

161 Chi sự nghiệp

1611 Chi sự nghiệp năm trước

1612 Chi sự nghiệp năm nay

LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

211 Tài sản cố định hữu hình

2111 Nhà cửa, vật kiến trúc

2112 Máy móc, thiết bị

2113 Phương tiện vận tải truyền dẫn

2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý

he thong tai khoan ke toanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!