Anna (30)

16.5K 645 842
                  

"Ms. Amador, are you going to eat in my class again?"

Patay! Busted ako!

Napaupo ako nang tuwid mula sa paninilip ko sa loob ng shelf ng aking desk. Naghagikgikan naman ang mga kaklase ko sa pangunguna na naman ni Batch President Eno na ang sarap na talagang lasunin minsan.

Pinilit kong umaktong inosente pero gumagapang pa rin ang mga daliri kong nagbabaka sakaling may makasalubong silang wafer. Bigo ako. Hindi ko talaga masumpungan ang kahit isa man lamang sa dalawang pakete ng wafer na tinapon ko rito kahapon.

May nagnanakaw yata talaga ng pagkain ko! Mga walang hiya! Ang galing nila akong pagtawanan pero mga magnanakaw naman.

Napatingin ako sa katabi kong si Theo at nagdududang pinaningkitan siya ng mga mata. Magnanakaw ng french fries ang ama niya. Baka siya, wafer naman ang trip. Tinaasan niya lang ako ng isang kilay.

"Anna," muling tawag ni Nurse Ben sa akin na ikinaharap ko sa kanya. "Hands on desk."

Nanghahaba ang ngusong pinatong ko nga ang dalawa kong kamay sa mesa.

Matagal akong tinitigan ni Nurse Ben. Lumapit pa siya sa akin para siyasatin ang mga palad ko. Mukhang naghahanap pa ng ebidensiyang kumakain nga ako. Matagal siyang nakatingin sa mga palad ko bago nag-angat ng ulo at tinitigan ako diretso sa mata. I gave him a winsome smile. I might be guilty but that doesn't mean I can't be charming.

Bumuntonghininga siya. "You'll dive back into your food hunt as soon as I turn my back, won't you?"

Lalo kong ginandahan ang aking ngiti. Hindi man ako saksakan nang ganda, kahali-halinang bata naman ako. I batted my eyelashes at him for good measure.

Iiling-iling siyang tumalikod at binalikan ang whiteboard. Awtomatiko ko namang binalikan ang paninilip at pangangapa sa loob ng desk ko.

Lumulutang na ang ulo ko sa gutom! I need a snack pronto!

Hindi naman kasi dapat Sexual Health Education ang last subject namin ngayong araw. Mathematics naman dapat. Pero nagpalit sina Nurse Ben at Sir Serrato ng time slot kaya ayon natunaw na ng mga numero ang brain cells ko by the time na dumating si Nurse Ben. Wala nang nagko-kontrol ng hunger urges ko.

Bagsak ang mga balikat na muli akong naupo nang tuwid. Wala akong natagpuang snack.

Salita nang salita si Nurse Ben sa harap pero wala akong marinig sa lakas nang sigaw ng nagwewelga sa gutom kong utak. Napasulyap ako sa malaking digital clock sa taas ng whiteboard at sinasabi nga noon na may 45 minutes pa si Nurse Ben. Oh, no!

Gusto kong dumausdos sa aking kinauupuan at magtago sa ilalim ng mesa hanggang matapos ang klase at makakatakbo na ako papuntang canteen. Umikot ako paharap sa likod at hinanap si Cole.

As usual, he is calmly staring at me.

"Biscuit?" I soundlessly mouthed at him.

Tinitigan niya ako bago dahan-dahang umiling. Lulugo-lugong muli akong pumihit paharap at kay Theo naman tumingin ulit. Kay Nurse Ben naman ang atensyon ng seatmate ko at hindi ako pinapansin. Tutuwid na sana ako nang upo paharap pero napansin ko ang mga kamay ni Theo na may dinudukot mula sa sarili niyang desk shelf.

Maya-maya, may hawak na siyang Cloud 9 Classic Mini Bar. Oh, what I wouldn't give to be Monkey D. Luffy right now and snatch that chocolate bar from his grasp! Pero ayon nga, si Orianna lang ako na tumangkad ng one inch lang this year at may maiiksing kamay. Hindi ko siya abot.

Napasimangot ako at panandaliang sinapian ni Sungayan. Kung hindi ako makakakain ng Cloud 9, hindi rin siya.

"Um, Nurse Ben," mahina kong tawag sa guro naming abala sa pagbubura nang mga sinulat niya sa whiteboard.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon