Chuong 1 Khai niem, lich su phat trien va nguon goc cua luat quoc te

Bắt đầu từ đầu

- Tư pháp quốc tế: là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc gia điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, như: quan hệ lao động, quan hệ hợp đồng...

- Luật quốc tế: đây là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay, và được ghi nhận trong hầu hết các văn kiện pháp lý quan trọng của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt nam.

b. Định nghĩa

(Giải thích thêm: Về tổng thể, các thuật ngữ nêu trên đều mang nghĩa là chỉ hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ quốc tế phát sinh giữa các chủ thể Luật quốc tế. Hệ thống các nguyên tắc và qui phạm này mang tính chất là một hệ thống pháp luật độc lập, tồn tại song song với hệ thống pháp luật của từng quốc gia. Hiện nay, với xu thế quốc tế hóa mọi mặt của đời sống quốc tế ở cả hai cấp độ khu vực và toàn cầu, luật quốc tế thực sự là kết quả và là sự phản ánh sâu sắc các quan hệ hợp tác quốc tế giữa các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế).

 Như vậy, Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực vủa đời sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế của từng quốc gia khi thiết lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với nhau.

2. Đặc trưng của Luật quốc tế

a. Đặc trưng về chủ thể

(Câu hỏi đặt ra: Chúng ta biết rằng, chủ thể của pháp luật quốc gia là các thể nhân, pháp nhân và cơ quan nhà nước. Vậy, LQT có những chủ thể nào? Có sự khác biệt gì giữa chủ thể LQT và chủ thể LQG?)

Chủ thể của LQT là các thực thể có quyền năng chủ thể để tham gia vào các quan hệ pháp lý quốc tế một cách độc lập, bao gồm:

• Các quốc gia độc lập, có chủ quyền: (Câu hỏi đặt ra: Theo bạn, quốc gia phải có các yếu tố nào để trở thành chủ thể LQT?) Thông thường bao gồm các yếu tố sau:

- Lãnh thổ xác định (liên quan đến lãnh thổ quốc gia sẽ có một bài nghiên cứu rất kỹ tại học phần II)

- Dân cư thường xuyên sinh sống

- Có chính quyền thống nhất từ trung ương xuống địa phương

- Có chủ quyền quốc gia

 Từ những đặc điểm nêu trên của quốc gia, chúng ta có thể thấy rằng cá nhân hay pháp nhân trong pháp luật quốc gia không thể đáp ứng được các đặc điểm này  không thể là chủ thể của LQT).

VD: Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập có chủ quyền vì thiếu yếu tố lãnh thổ.

• Tổ chức quốc tế liên chính phủ: Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét điều kiện để 1 TCQT trở thành chủ thể của LQT là gì? Đó là, TCQT đó phải có: cơ cấu tổ chức bộ máy riêng; hoạt động một cách thường xuyên, liên tục và có tư cách độc lập khi tham gia vào các mối quan hệ quốc tế.

Chuong 1 Khai niem, lich su phat trien va nguon goc cua luat quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!