Covers From Fans (dewyeur)

23K 258 41
                  

Thank you @dewyeur for this!

Thank you @dewyeur for this!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Nov 18, 2021 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon