Anna (24)

15K 542 726
                  

Warning: This chapter contains a lot of cuss words. Translations at the end of the chapter.

======================= 

"Sigurado ka bang hindi ka sasama? Pinapirmahan ko na ang gate pass mo, o."

Iniharap ni Hazel ang dalawang gate pass na hawak niya sa akin. Ang isa ay nasa pangalan niya at ang isa naman ay sa akin. Parehong nasa handwritingpanulat niya at parehong may pirma ni Ms. Cuales.

"Saan daw ba kayo pupunta?"

"Mag-wall-climbing daw."

Inarkuhan ko siya ng kilay. "Wall-climbing? Ikaw?"

Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa at pabalik bago napa-ismid.

"Nakalimutan mo na bang nanginginig ang mga tuhod mo kapag tumatawid tayo ng overpass?" Nameywang na ako kung nakatayo lang ako.

Tinampal niya ang kanyang ang palad sa mukha ko para takpan ang aking bibig. "Shhh! Ang ingay mo! Masisira ang mga plano ko," pabulong niyang saway sa akin.

Agad ko namang inalis ang kamay at muli siyang pinasadahan ng tingin. She's in a very pretty and dainty dress. Muli akong napa-ismid.

"Mabibitin ka patiwarik pagdating mo sa dulo," turan ko. "Kung hindi lang ako malungkot, sasama ako just to see that."

"Sobrang salamat, Anna, ha," may pag-uyam na sabi niya at umaarko pa ang isang kilay sa inis. "Sobrang supportive mo."

Nginisihan ko lang siya. "Ano bang planong pinagsasabi mo?"

"I will play the damsel-in-distress later," bulong niya. Sumayaw-sayaw pa ang kilay nang ikinumpisal ang mga binabalak.

"There will be no 'play' about it. You will really be in distess sa suot mo. Pustahan tayo. Masasakal ka sa laylayan ng palda mo mamaya."

Inikutan niya ako ng mata at naiiritang binuksan ang maliit niyang backpack na nakasabit sa mga balikat. Lumapit siya sa akin at ipinakita ang laman niyon.

"Ayan, o, may shorts at T-shirt akong dala."

"Bakit hindi na lang 'yan agad ang isinuot mo?" nagtataka kong tanong.

Tinitigan niya ako, bumuntonghininga, at umiling. Isinara niyang muli ang kanyang bag at inayos ang pagkakasukbit niyon sa kanyang balikat.

"May plano nga ako," seryoso niyang sabi. "You wouldn't understand," dagdag niya pa na ikinaigkas din ng isa kong kilay. What does that even mean?

"Heto," sabi niya sabay lapag ng gatepass ko sa aking kandungan. "Just in case you change your mind later."

At tumalikod na siya para bumalik sa mga naghihintay naming batchmates. Kasama sa grupong iyon sina Cole, Theo, at Christoff. Abala si Christoff sa pakikipagdaldalan sa katabi habang nakatingin naman sa direksyon ko sina Cole at Theo.

Naalis ang mata ni Cole mula sa akin at nalipat kay Hazel na lumapit sa kanya. Napakunot-noo ako doon. Nauwi sa sambakol ang mukha ko nang taasan ako ng kilay ni Theo. Nakita niya siguro ang pagkunot-noo ko habang nag-uusap ang roommate ko at ang kaibigan niya. Doon sa pagtaas ng kilay ako naiirita. Hindi sa paghawak ni Hazel sa braso ni Cole. Although, bakit kailangang humawak kung puwede namang usap lang?

Pagkatapos nilang mag-usap, lumipat si Hazel at humalo sa kumpol ng mga batchmates naming babae na nauuna nang naglalakad. Nakasunod naman ang iba sa kanila at naglakad na papalayo maliban kina Cole at Theo.

Nakatingin na ulit si Cole sa akin at naghihintay naman sa tabi niya si Theo na, as usual, mukha na namang bored na bored sa buhay. Tahimik na naman nitong hinihintay na humakbang ang katabing si Cole. Anino ni Cole yata ang lifelong dream niya.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon