For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

tiền lương

14.6K 2 1

I/ Khái niệm về tiền lương và thù lao lao động

1/ Khái niệm về tiền lương :

" Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường" .

" Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã hồn thành hoặc sẽ hồn thành một cơng việc nào đĩ , mà cơng việc đĩ khơng bị pháp luật ngăn cấm".

"Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động" .

" Tiền lương là khoản thu nhập mang tính thường xuyên mà nhân viên được hưởng từ cơng việc" .

Tiền cơng chỉ là một biểu hiện , một tên khác của tiền lương. Tiền cơng gắn trực tiếp hơn với các quan hệ thỏa thuận mua bán sức lao động và thường được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh , các hợp đồng dân sự thuê mướn lao động cĩ thời hạn .

Khái niệm Tiền cơng được sử dụng phổ biến trong những thỏa thuận thuê nhân cơng trên thị trường tự do và cĩ thể gọi là giá cơng lao động .

Tiền lương cơ bản : là tiền lương được chính thức ghi trong các hợp đồng lao động, các quyết định về lương hay qua các thỏa thuận chính thức .

Tiền lương danh nghĩa :Là số lượng tiền tệ mà người lao động nhận được khi họ hồn thành một khối lượng cơng việc nhất định

Tiền lương thực tế : Là khối lượng hàng hĩa hay dịch vụ mà người lao động nhận được thơng qua tiền lương danh nghĩa .

Itltt =Itldn/ Igc

Tiền lương tối thiểu : Là tiền lương trả cho lao động giản đơn nhất trong điều kiện bình thường của xã hội .

Tiền lương tối thiểu được pháp luật bảo vệ .

Tiền lương tối thiểu nhằm đảm bảo cho những nhu cầu thiết yếu ở mức tối thiểu

- Mức lương tối thiểu là cơ sở là nền tảng để xác định mức lương trả cho các loại lao động khác

- Là cơng cụ để nhà nước quản lý và kiểm tra việc trao đổi mua bán sức lao động

- Nhằm điều tiết thu nhập giữa các thành phần kinh tế

2/ Thù lao lao động :

"Thù lao lao động bao gồm mọi hình thức lợi ích về tài chính và phi tài chính và những dịch vụ đích thực mà nhân viên được hưởng trong quá trình làm thuê" .

Thù lao lao động cịn được hiểu như tiền lương tổng thể cĩ cơ cấu như sau :

Tiền lương tổng thể :

-Tiền lương Tài chính : Trực tiếp-Lg cơ bản-Lg phụ trội-Tiền vượt ns-Tiền thưởng Lợi nhuận được chia-Cổ phiếu; Gián tiếp-Bảo hiểm-Trợ cấp-Phúc lợi Trợ cấp giáo dục-Hưu trí- Trợ cấp KD

- Tiền lương phi Tài chính : Cơng việc-Cơng việclý thú và đa dạng-Cơ hội thăng tiến; Mơi trường-Quan hệ thânMật , cơ hội tham gia các quyết định-Đk làm việc thoải mái

tiền lươngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!