Anna (23)

13.2K 526 751
                  

"Hawakan mo na," natatawang udyok ni Christoff Varias sa akin.

Kaya niya ba ako niyaya dito sa hardin sa likod ng gym para magpahawak sa akin? Akala ko may iguguhit siya rito. Sasama pa naman sana ako kina Hazel na mag-SM pero hindi na lang dahil niyaya nga niya ako. Tapos magpapahawak lang pala ang gusto niya. Medyo nakaiinis.

"Mag-iisang taon mo na 'yang pinanggigilan pero hindi pa rin magawang hawakan. Malapit nang matapos ang taon. Make your dreams come true before that,"dagdag ni Christoff. May halo nang panunudyo ang tono ng boses niya. "Come on. Touch it, darling."

Natitigan ko siya sa tinawag niya sa akin. Ang hirap ba talagang banggitin ang salitang 'Anna'? O kapareho siya ni Cole na namimilipit ang dila sa salitang iyon kaya kung ano-ano ang tawag sa akin.

Talo pa rin siya ni Cole sa dami ng pangalang gamit ng taong iyon sa akin. Orie. Kiska na hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung ano ang ibig sabihin. At 'baby'.

I particularly like that one, especially when he says it in that tone. Hindi ko mailarawan nang maayos ang tonong iyon. Ang alam ko lang, ang sarap sa pakiramdam kapag tinatawag niya ako niyon. Parang may ulap na walang dalang ulan na bumabalot sa buo kong pagkatao.

I'd never felt a cloud before. But if a cloud can evoke a feeling, I'm sure it would be similar to how Cole calls me 'baby.'

Palihim kong binabantayan minsan kung tinatawag din ba ni Cole na 'baby' si Hazel. Pero hindi naman. Hazel naman ang palagi niyang tawag sa roommate ko. Mukhang ako lang naman ang tinatawag niyang 'baby'.

Gusto ko ulit 'yon. Na ako lang. I have to remember to tell him na ako lang dapat ang tinatawag niya nang ganoon.

'Yang si Christoff nga na 'darling' ang tawag sa lahat ng babaeng kaibigan hindi ka naman umaangal, eh, crush mo ang mga biloy niyan. Bakit ka ngayon magde-demand kay Cole na ikaw lang ang 'baby' niya? Special ka ba?

Si Sungayan 'yon na mukhang bad mood at pati ako napagkakadiskitahan. Napasimangot tuloy ako.

Ah, basta! Ako lang dapat ang ganoon ni Cole. Pakialam ko kung hindi ako special basta ako lang. Sa susunod na makasama ko siya, sasabihin ko. Pinagbigyan niya naman ako dati sa request ko na huwag magbigay kay Hazel ng mga pagkaing gusto ko. Baka naman pati sa 'baby' puwede ko ulit i-hirit na ako lang.

"Anna?" Napabalik ang atensyon ko kay Christoff sa pagtawag niyang iyon sa akin.

Tinatapik na niya ang parte ng pisnging may isang biloy na sumisilip. Hay naku! Ang cute-cute-cute talaga, Panginoon, bakit naman ganito?

Napatitig ako sa tinuturo niya at nakatutukso. Nakagat ko na lang tuloy ang aking pang-ibabang labi sa kapipigil sa sarili kong huwag iyong abutin. Ang nakaiinis naman nito, hindi niya ako tinutulungang magpigil! Inilalapit niya pa ngang lalo ang mukha sa akin at ngumisi para magsilabasan pang lalo ang mga biloy niya.

Umatras ako. Sumunod naman siya.

"Hawak na," natatawa niyang saad ulit.

"Ayaw!"

Umiling ako at muling umatras. Itinago ko pa ang aking mga kamay sa aking likuran at pinahawak sila sa isa't isa para pigilan ang sarili kong pindutin ang hindi dapat pindutin.

"Sige na. Promise, it would feel much, much better than pinching your own cheeks."

Dahan-dahan, inabot ko nga ang pisngi niya. Isang daliri lang. I just want to know finally how those dimples would feel. He seemed frozen in place as I slowly approach him and then finally, my finger sank into the depths of one dimple.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon