Câu 4: Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

24.9K 5 1

Câu 4: Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

1. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng CSVN với LLVT nhân dân:

-Ý nghĩa: Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong xd LLVT nhân dân .Sự lãnh đạo của Đảng đối với các LLVT sẽ quyết định b/c CM,mục tiêu,ph/hưóng đg lối tổ chức và cơ chế hđ của LLVT nhân dân bảo đảm nắm chác quân đội trong mọi tình huống .Thực tiễn CM VN trong mấy chục năm nay đã CM điều đó

-Nội dung: ĐCSVN độc tôn duy nhất nắm quyết định lãnh đạo LLVT nhân dân theo nguyên tắc"tuyệt đối,trực tiếp về mọi mặt", Đảng ko nhường or chia sẻ quyền lãnh đạo cho bất cứ giaci cấp LL tổ chức nào . Đnảg có hệ thống tổ chức từ WƯđến cơ sở ,lãnh đạo mọi hoạt động của LLVT

-trong quân đội nhân dân VN , Đảng lãnh đạo theo hệ thống từ Đảng uỷ quân sự WƯ đến các đơn vị cơ sở trong toàn quân .Trực tiếp lãnh đạo các đơn vị ở địa phương (bộ đội địa ph và dân quân tự vệ )là các cấp uỷ Đảng ở địa phương.

2. Tự lực tự cường xd LLVT:

-Cơ sở :từ truyền thống kinh nghiệm trong l/sử dựng nc và giữ nc của dân tộc ta .từ tư tg HCM về xd LLVT và thực tiễn xd LLVT nhân dân VN trong mấy chục năm qua

-Nội dung: tự lực tự cường dựa vào sức mình để xd để giữa vững tính độc lập tự chủ chủ động ko bị chi phối rang buộc

Nâng cao tinh thần trách nhiệm ,khắc phục mọi khó khăn xd đơn vị vững mạnh toàn diện .Triệt để tranh thủ những đk qtế thuận lợi về KH CN để xd và ptr LLVT nhân dân /Tập trung từng bước hiện đại hoá trang bị kỹ thuật quản lí khai thác bảo quản vũ khí tang thiết bị ta hiện có

Tích cực ptr ktế và thực hiện tiết kiệm

3. XD LLVT nhân dân lấy chất lg là chính lấy xd chính trị làm cơ sở

-Cơ sở : xuất phát từ lí luận Mác Lênin về mối quan hệ về số lg và chất lg..truyền thống xd LLVT của ông cha ta "binh quỷ hổ tinh.bất quý hổ đa"...từ đòi hỏi yêu cầu cao của nhiệm vụ đối với LLVT nhân dân

từ thực tiễn xd LLVT nhân dân Đảng ta luôn coi trọng xd chất lg ,lấy chất lg chính trị làm cơ sở ...do đó LLVT nhân dân của ta hoàn thành tốt nhiệm vụ đc Đảng ,nhà nc giao cho

Từ sự chống phá của kẻ thù trong chiến lược"diễn biến hoà bình "bạo loạn lật đổ nhằm phi chính trị hoá quân đội ..,

-Nội dung: nắm vững và giái quyết tốt mối quan hệ giũă số lg và chất lg

Nâng cao chất lg là chính đồng thời có số lg phù hợp với tình hình nhiệm vụ và khả năng ktế đất nc .Phải có ơ cấu hợp lí giữa các thứ quân giữa LL thg trực với LL dự bị động viên

thường xuyên làm tôt công tác huấn luyện ,diễm tập để nâng cao trình đọ sẵn sàng chiến đấu

của LLVT nhân dân

-XD LLVT nhân dân có chất lg toàn diện cả về chính trị tổ chức tư tg .về chính trị phải thg xuyên làm tốt công tác quán triệt giáo dục cho cácn bộ chiến sĩ trong LLVT nhân dân tin tg vào đg lối quan điểm của đảng chính sácdhs cảu nhà nc .tin tg tuyệt đối tự giác chấp hành nghiêm mọi đg lối chủ trương chính sách pháp luật

4. Bảo đảm LLVT nhân dân luôn trong tư thế sẵn sang chiến đấu và chiến đấu thắng lợi

-Cơ sở : Đây là quan đỉêm phản ánh chức năng nhiệm vụ chủ yếu cơ bản thường xuyên của LLVT nhân dân có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cho LLVT nhân dân chủ động đối phó kịp thời và thắng lợi trong mọi tình huống có thể xảy ra

-Nội dung: LLVT nhân dan phải luôn trong tư thế sẵn sang chiến đấu đánh địch kịp thời bảo vệ đc mình hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống

XD LLVT nhân dân vững mạnh về mọi mặt duy trì và chấp hành các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu trực ban trực tiếp trực chỉ huy...

Câu 4: Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!