Muc dich, tinh chat, doi tuong, dac diem cua chien tranh nhan dan

44.5K 5 10

- Mục đích của chiến tranh nhân dân:

Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của cách mạng nước tacủa kẻ thù.

Mục đích của chiến tranh nhân dân :"Bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa. Bảo vệ quốc gia dân tộc, an ninh chính trị, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

- Tính chất của chiến tranh nhân dân:

+ Là cuộc chiến tranh chính nghĩa tự vệ, cách mạng .

+ Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện: Là cuộc chiến tranh "của dân, do dân, vì dân" : Thực hiện toàn dân đánh giặc, lấy LLVT gồm ba thứ quân làm nòng cốt; đánh giặc toàn diện, trên các mặt trận: chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, ngoại giao, văn hoá... đánh bằng tất cả các phương tiện, vũ khí huy động được. Kết hợp chặt chẽ các lực lượng, các mặt trận, các phương tiện để đánh giặc.

+ Là cuộc chiến tranh hiện đại: Quân dân ta sẽ sử dụng các loại vũ khí trang bị, kĩ thuật có trình độ hiện đại ngày càng cao, kết hợp với vũ khí tương đối hiện đại và thô sơ, chống lại quân xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao là chủ yếu.

- Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

+ Đối tượng tác chiến: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động có hành động phá hoại, xânm lược lật đổ cách mạng. hiện nay chúng đang thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" nhằm xòa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và sẵn sàng sử dụng vũ trang can thiệp vào nước ta khi có thời cơ.

+ Âm mưu thủ đoạn của kẻ thù

Thực hiện đánh nhanh thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài vào với hành động lật đổ ở bên trong. Đồng để lừa bịp dư luận.

Khi tiến hành chiến tranh xâm lược địch có điểm mạnh, yếu sau:

>Mạnh: Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ. Có thể cấu kết với lực lượng phản động nội địa thực hiện trong đánh ra, ngoài đánh vào.

>Yếu: Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối.Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống xâm lược chắc chắn sẽ làm cho chúng tổn thất lặng nề, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược cuả địch. Địa hình nước ta phức tạp thời tiết khó khăn cho địch sủ dụng phương tiện lực lượng.

- Đặc điểm của chiến tranh nhân dân:

+ Tình hình thế giới, khu vực diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ khó lường.

+ Chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động theo đuổi mục tiêu xác lập "quyền lãnh đạo thế giới" chúng thực thi chính sách cứng rắn, thô bạo, sử dụng ưu thế quân sự, kinh tế, KH- CN để áp đặt, đe doạ, can thiệp vào các nước nhất là các nước XHCN.

+ Kiên quyết ngăn chặn, đánh trả địch ngay từ đầu, bảo vệ được Tổ quốc và chế độ XHCN. Tình huống chiến tranh sẽ diễn ra khẩn trương, phức tạp không phân tuyến. Ta vừa đánh quân xâm lược, vừa diệt bọn bạo loạn, tổn thất sẽ lớn, công tác hậu cần phải liên tục, yêu cầu cao, kịp thời.

+ Đất nước được chuẩn bị trong thời bình: Tiềm lực và thế trận QPTD, an ninh nhân dân, CTND đã được chuẩn bị sẵn sàng, luôn được củng cố vững chắc, là cơ sở để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và có thể lâu dài.

Muc dich, tinh chat, doi tuong, dac diem cua chien tranh nhan danĐọc truyện này MIỄN PHÍ!