Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

182K 77 39

6.2 Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Sinh viên cần phải nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của mình và tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cụ thể là:

- Nhận thức đúng cuộc đấu tranh để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra gay go quyết liệt, phức tạp, lâu dài. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi các thế lực thù địch và các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước đang ra sức tiến hành các hoạt động diễn biến hoà bình bằng mọi thủ đoạn. Trong đó chúng triệt để chú ý đến địa bàn là các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, lợi dụng lừa phỉnh học sinh, sinh viên là những người rất năng động, sáng tạo nhưng chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống là địa bàn mà đối tượng lợi dụng để thực hiện "DBHB". Do vậy, sinh viên cần phải cảnh giác, tích cực trong đấu tranh với những hành động sai trái, với các phần tử thoái hoá biến chất trong tổ chức Đảng, trong cơ quan Nhà nước nhưng không để các thế lực thù địch, các phần tử chống đối lợi dụng mình để thực hiện "DBHB" nhằm làm suy yếu, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

- Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động cụ thể để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội:

+ phát hiện những tổ chức, người có hành vi tuyên truyền lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động trái qui định của pháp luật nhằm chống lại Đảng, Nhà nước để báo cho lãnh đạo nhà trường, chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật biết, có ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước.

+ Tham gia xây dựng nếp sống văn minh trật tự ngay trong nhà trường, kí túc xá, khu dân cư mà mình sinh sống, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các cơ quan chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

+ Tham gia các hoạt động xã hội để góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội như: chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, giữ gìn trật tự, vệ sinh ở nơi công cộng.

+ Bản thân luôn nhận thức được sự nguy hại của các tệ nạn xã hội để không mắc phải và tuyên truyền vận động cho nhiều người khác thấy được sự nguy hại của các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm. Phát hiện những địa điểm tổ chức, đối tượng tham gia các tệ nạn xã hội để báo cho lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật mà trực tiếp là công an nhân dân để có biện pháp đấu tranh kịp thời có hiệu quả.

+ Tích cực tham gia phong trào quốc gia phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác kịp thời các đối tượng, băng nhóm tổ chức tội phạm để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có biện pháp giải quyết.

+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, khoa học kĩ thuật, nghiệp vụ chuyên môn có liên quan để có thể cống hiến cao nhất những khả năng của mình góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Tăng cường rèn luyện thể lực, học tập tốt môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh góp phần chuẩn bị cho lực lượng sẵn sang chiến đấu bảo vệ An ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc giaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!