User và pass mặc định các loại Modem thông dụng tại VN

14K 1 0

Loại Modem l IP mặc đính l User name l Password

Zoom x3,x4,x5,x6 l 10.0.0.2 l admin l zoomadsl

Easy link l 10.0.0.2 l Admin l để trống

Cnet l 10.0.0.2 l Admin l epicrouter

Planet l 10.0.0.2 l Admin l epicrouter

Aztec l 10.0.0.2 l Admin l để trống

SpeedCom l 10.0.0.2 l Admin l epicrouter

3Com l 10.0.0.2 l Admin l admin

SureCom l 10.0.0.2 l Admin l epicrouter

Conexant l 10.0.0.2 l Admin l conexant

Gamnet l 10.0.0.2 l Admin l epicrouter

Heyes l 10.0.0.2 l Admin l heyesadsl

Micronet l 10.0.0.2 l Admin l epicrouter

Smc l 10.0.0.2 l Admin l barricade

Standar l 192.18.1.1 l Root l Root

Gvc l 192.18.1.1 l Root l Root

Huawei l 192.18.1.1 l Admin l admin

Ecom l 192.168.0.1 l Root l root

Zyxel l 192.18.1.1 l Admin l 1234

Speedtouch(Alcatel) l 10.0.0.138 l Admin l để trống

SpeedStream 5200 l 192.168.254.254 l Admin l để trống

1 Zoom X3/X4/X5/X6 10.0.0.2 admin zoomadsl

2 Easy link 10.0.0.2 Admin Để trống

3 SpeedStream 5200 192.168.254.254 Admin Để trống

4 Cnet 10.0.0.2 Admin epicrouter

5 Planet 10.0.0.2 Admin epicrouter

6 Speedtouch (Alcatel) 10.0.0.138 Admin Để trống

7 Aztec 10.0.0.2 Admin Để trống

8 SpeedCom 10.0.0.2 Admin epicrouter hoặc conexant

9 3Com 10.0.0.2 Admin admin

10 Zyxel 192.168.1.1 Admin 1234

11 Huawei 192.168.1.1 Admin admin

12 SureCom 10.0.0.2 Admin epicrouter

13 Conexant 10.0.0.2 Admin conexant

14 Ecom 192.168.0.1 Root root

15 Gamnet 10.0.0.2 Admin epicrouter

16 Gvc 192.168.1.1 Root root

17 Heyes 10.0.0.2 Admin heyesadsl

18 Micronet 10.0.0.2 Admin epicrouter

19 Smc 10.0.0.2 Admin barricade

20 Standar 192.168.1.1 Root root

21 Draytek 192.168.1.1 để trống để trống

22 Dlink 192.168.1.1 admin admin

23 Siemens 192.168.1.1 admin admin

1. TrendNET / 192.168.0.1 / admin / password

2. Zoom X4,X5,X6 / 10.0.0.2 / admin / zoomadsl

3. Planet / 10.0.0.2 / admin / epicrouter

4. AZTech / 10.0.0.2 / admin / (trống)

5. GVC / 10.0.0.2 / admin / conexant

6. CNET / 10.0.0.2 / admin / epicrouter

7. SpeedTouch 530 / 10.0.0.138 / (trống) / (trống)

8. Draytech Virgo 2500,2600 / 192.168.1.1 / admin / (trống)

9. Justec / 10.0.0.2 / admin / epicrouter

10. Huawei / 192.168.1.1 / admin / admin

11. Zyxel / 192.168.1.1 / admin / 1234

12. Alilied Telesyn AT-AR256E / 192.168.1.1 / admin / admin

User và pass mặc định các loại Modem thông dụng tại VNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!