Hình thể, cấu tạo và sinh lí của vi khuẩn

2.6K 2 0

HÌNH THỂ  VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN

I. Câu hỏi trả lời ngắn:

1. Nêu 3 loại hình thể chính của vi khuẩn :

            A...........          B..............       C..............

2. Ý nghĩa của vách tế bào vi khuẩn là:

            A..........           B...............

C. ...............    D. ................

3. Ba nhóm cầu khuẩn ( theo hình thái ) có các thành viên gây bệnh cho người là:

            A..........           B..............       C............

4.......A......của tế bào vi khuẩn ....B......không có vật liệu axit teichoic.

5. Nguyên tương của vi khuẩn ở trạng thái ......A.......chứa những hạt hình cầu đường kính 18nm gọi là.......B......

6. Nhân của vi khuẩn không có ...A......và .......B........chỉ có một nhiễm sắc thể duy nhất.

7. Bacilli là những ......A....... hiếu khí tuyệt đối và tạo.......B.......

II. Câu hỏi đúng sai:

8. Clostridia là những trực khuẩn gram dương, kỵ khí không sinh nha bào.

9.Vi khuẩn có tế bào nhân sơ, chỉ chứa 1NST, không có màng nhân,nguyên tương có ty lạp thể.

10. Nhân của vi khuẩn chỉ chứa một NST, là một sợi ARN trọng lượng phân tử 3 x 10-9 dalton.

11. Lông của vi khuẩn chịu trách nhiệm về tính di truyền của vi khuẩn, và là kháng nguyên H ở vi khuẩn đường ruột.

12. Pili của vi khuẩn có vai trò trong sự giao phối và / hoặc giúp cho vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào.

13. Nha bào đề kháng cao với nhiều yếu tố hóa học và  vật lý, và có vai trò gây bệnh cho người.

14. Các vi khuẩn có nha bào như các vi khuẩn sau: Trực khuẩn uốn ván, hoại thư sinh hơi, ngộ độc thịt.

III. Câu hỏi 1/5.

1. Cầu khuẩn gồm các hình thái sau:

a.hình tròn đều, hình bầu dục, hình hạt cafe   .                       b.hình trứng,hình dài dạng vòng.

c. hình hạt cafe hoặc hình cong.                                             d. hình tròn đều hoặc đa hình thái.

e.các câu trên đều đúng.

2. Vi khuẩn có hình que thẳng gọi là:

a. Clostridium                                     b.Vibrio                       c.Vi khuẩn gram (-).

d.Vi khuẩn gram (+).                          e.Trực khuẩn.

3. Clostridia là các vi khuẩn:

a. gram (-), sinh nha bào                                  b. gram (+), kỵ khí, sinh nha bào.

c. gram (+), hiếu khí, sinh nha bào.     d. gram (-), kỵ khí, không sinh nha bào.

Hình thể, cấu tạo và sinh lí của vi khuẩnRead this story for FREE!