Teaser

2.3K 75 0
                  

From two different times

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

From two different times...
A cloistered life she had...
...and he who came from a place he's crowned.
A magical event will turn their lives around...
...and how love will blossom...
...from the painting who walks at night.
"The Painting Who Walks At Night"

written by: BadReminisce

written by: BadReminisce

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
The Painting Who Walks At NightTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon