Anna (18)

14.4K 598 923
                  

A/N: I feel like I should write a trigger warning dito pero hindi ko alam kung ano. So here is me warning you about something I don't know. Malabo ba? Kasi sumabog ang utak ko sa chapter na 'to. Kayo na lang ang maghusga.

====================

Napakurap-kurap ako sa namumulang mukha ni Cole.

Bakit siya nandito sa kuwarto ni Ms. Madeline? Nandito ba siya nakatira? Hinahanap niya si Theo. Nandito rin ba ang isang 'yon nakatira? Bakit mukhang magkakasama silang lahat ng Papa ko? At ang pinaka-importanteng tanong: bakit ayaw gumana ng pesteng slider ng bra ko?!

Inalis ko na ang tingin ko sa kaklase kong nakatanga sa may pinto at tinitigan ng masama ang slider na kapit-tuko sa strap ng bra ko. "Umaabuso ka na, ha," asik ko dito at hinila itong muli. It didn't budge.

Napasimangot na ako at akmang hihilahin na naman, with greater force this time, pero hiniyawan ako ng lalaking nakatayo pa rin sa pinto.

"Orianna!"

"Problema mo ba?" hiyaw ko rin pabalik. "Hindi ako bingi para sigaw-sigawan mo nang ganyan!" Pinanlisikan ko pa siya ng mata. Huwag siyang nakikisabay sa pamemerhuwisyo ng bra ko sa akin. Baka mahubad ko 'to at maibato sa mukha niya.

"Bakit ka nandito at nakahubad?"

May panggigigil sa paraan ng pagkakatanong niya kaya naikiling ko ang aking ulo sa pagtataka. Napatingin din tuloy ako sa sarili ko. 'Yong mga sagabal kong dibdib ang kumaway-kaway sa akin kaya ang repleksiyon ko sa salamin ang sinulyapan ko.

Maliban sa isang strap na dumadaus-os sa balikat ko, wala naman akong makitang problema sa akin. Maingat kong inangat ang strap at binalingan ang kaklase ko.

"Hindi ako nakahubad," I pointed out. "Well, wala akong damit na damit," pagtatama ko, "pero kita mo namang may bra at panty pa ako. So, hindi hubad. At bakit ganyan ang reaksyon mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng katawan ng iba?"

Nasuyod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa pabalik sa kanyang mukha. "Wala namang pinagkaiba. May ulo ka, may ulo rin ako. Kumpleto ang mga daliri sa kamay at paa. Hindi ko maintindihan kung anong ikinamumulagat mo riyan."

Bumukas-sara ang mga bibig niya pero wala namang salitang lumabas. Kahit tunog wala. Nakatitig lang siya sa akin at nakatitig din ako sa kanya.

Nang maramdaman ko na naman ang makulit kong strap, napasutsot ako sa inis. Hinila ko na naman siya pataas at muling hinila ang slider. Hindi sinasadyang nabitiwan ko iyon at pumitik sa balat ko.

"Aray!" daing ko at agad na hinimas ang namumula kong balat. Mangiyak-ngiyak akong napatitig sa mapanakit na slider at strap. Galit yata sa akin ang bra ko. Sinasaktan ako, eh.

"Vor, hinaha—"

"Sonofabitch!"

Parang nilipad ni Cole ang kama ni Ms. Madeline. Ang layo ng pinto mula roon pero isang talon niya lang at nandoon na siya kaagad sa kama. Impressed ako! Gusto ko pa sanang pumalakpak sa tuwa pero nagulantang ako nang tinakbo niya ako. Mukhang dudumugin niya ako na hindi ko mawari. Sa kalituhan, hindi ako nakagalaw.

Kasabay nang pagbalot ng kumot sa ulo ko at katawan ay saka naman may mabibilis na katok sa pintong pabalabag na isinara ni Cole.

I squirmed under the heavy blanket. Hindi ako makahinga at nadagdagan pa ang bigat ng kumot dahil nararamdaman ko ang katawan ni Cole sa labas. Ano bang ginagawa niya? Pinapatungan niya ba ako? Anong akala niya sa akin, kama? At anong akala niya sa sarili niya, maliit?

I pulled on the blanket to get my head out of it so I can breathe. Pero humigpit ang pagkakabalot ng kumot sa akin at doon ko napagtantong nakapulupot ang hinayupak sa akin. Ano ba siya? Sawa? I wiggled some more and he had the nerve to shake me. Naalog yata ang utak at panga ko doon.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon