အထန်အိမ်

8.3K 257 10
                  

ဒါလေးကတော့သခင်လေးအဓိပတိပုံလေးတဲ့သဘောကျရဲ့လားဗျ

ဒါလေးကတော့သခင်လေးအဓိပတိပုံလေးတဲ့သဘောကျရဲ့လားဗျ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

အဓိပတိ=အလှဖန်တီးရှင်=အသက်=20=seme=type

စံအိမ်(မဟုတ်တဲ့)အထန်အိမ်(complete)Where stories live. Discover now