i swear!

247 52 76
                  

توی سرش احساس سنگینی زیادی میکرد

چشماش رو باز کرده بود اما تمام چیزی که میدید سیاهی بود
بدنش کرخت بود و احساس کوفتگی میکرد

خواست دستاش رو تکون بده و سرش رو بماله بلکه دردش کمتر شه اما هر چقد تکون خورد نتونست دست هاش رو ازاد کنه.

کم کم داشت عصبی میشد و محکم دستشو میکشید و خواست داد بزنه اما نتونست

ز:لیام انقدر تکون نخور،بسته ایم احمق.

با خوردن صدای زین به گوشش کمی ضربان قلبش اروم گرفت.

حالا مغزش کمی لود شده بود،چه اتفاقی افتاد؟کجا بود؟

فلش بک چند ساعت پیش*

دیوید:اقای مالیک،امروز وقت تحویل محموله از ویلسون هست.از اونچایی که خیلی خطرناکه ترجیحا شما توی امارت بمونید،من با بچه ها میرم
بهشون حق تیراندازی هم دادم،همون طور که گفتید یا مرگشون،یا اون محموله.

ز:پین رو نمیبرید،نمیخوام اسیب ببینه اون هنوز خیلی حرفه ای نیست.

دیوید:بله قربان.
_
امارت حالا خالی بود.
زین در حال بیلیارد بازی کردن و لیام هم توی اتاقش با قیافه ی مچاله شده نشسته بود
خسته بود و حوصلش خیلی سر رفته بود
شیطنتش گل کرد و با عوض کردن لباساش و پوشیدن یه شلوار زاپ دار که از قضا از پشت پاره بود و قسمتی از باسن لیام رو به نمایش میزاشت،از اتاق بیرون رفت.

سمت سالن بیلیارد با اعتماد به نفس قدم برداشت و بدون ایجاد سر و صدا یکی از چوب های بیلیارد رو برداشت کنار زین ایستاد

زین که تازه متوجه ورود لیام شده بود ابرویی بالا انداخت.

ز:اوپس نمیدونستم بچه ها هم بیلیارد بازی میکنن.

و این صدای خنده لیام بود که سکوت سالن رو شکست.
سرش رو نزدیک گوش زین کرد و نفس عمیقی کشید.

ل:مالیک این بچه هایی که میگی زیادم بچه نیستن.مثلا نظرت چیه شرط بزاریم؟هوم؟

زین نیشخندی زد،از بازی که راه افتاده بود خوشش میومد.

ز:باشه پین باشه.اگه من بردم،میتونم هر کاری دلم خواست با تو بکنم.اگر تو بردی میتونی هر کاری دلت خواست باهام بکنی.

کار هایی که توی ذهن هر کدومشون بود کاملا متفاوت بود!

لیام باشه ای گفت و گردنش رو اروم به چپ و راست تکون داد.
زین هم با همون نیشخند بازی رو شروع کرد.

اولین ضربه توپ سفید رو سمت توپ های رنگی که مثلث شکل چیده شده بودن حرکت داد و اون هارو از هم جدا کرد.

به نوبت زین و لیام به توپ ها ضربه میزدن و زین به خودش اعتراف کرد انتظار این بازی خوب رو از لیام نداشت.

𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧Where stories live. Discover now