all i want!

282 53 50
                  

یه حالتی هست که معمولا کم پیش میاد تو زندگی آدما ، اما وقتی پیش میاد همه به احترام این غم سکوت می‌کنن.یه غم ناخوداگاه که انگار همه رو تسلیم می‌کنه به احترام ، به سوگواری ، به سکوت و نگاه‌.اونم وقتاییه که مثلا کسی که همیشه سنگ صبوره ، می‌شکنه. کسی که همه میدونن شجاع‌ه ، عمیقا بترسه و از شدت ترس بلرزه. کسی که همیشه می‌خنده و می‌خندونه از تهه دل گریه کنه. کسی که همیشه تکیه گاه بوده بیوفته زمین. و مثلا کسی که همیشه عاشق بوده ، دیگه چیزی و حس‌نکنه.

دیشب ترس بود،درد بود.

کسی که همیشه با قدرت توی امارت قدم برمیداشت،دیشب صدای زجه هاش رو امارت پر کرده بود.

دیشب امارت پر بود از صدای جیغ "خسته شدم"

یکی بود،یکی نبود.

خنده ی تلخی کرد،برگه رو پاره کرد و برگه ی جدیدی برداشت.

نوشت؛

غیر از خودش هیچکس نبود.

هیچ‌ نیمه‌گمشده‌ای وجود ندارد.تنها چیزی که وجود دارد تکه‌هایی از زمان است که در آن‌ها ما با کسی حال خوشی داریم. حالا ممکن است سه دقیقه باشد، دو‌ روز ، پنج سال یا همه‌ی عمر..

نوشت؛

دردش شروعی نداشت. کم کم می‌پیچید درونش. اول روحش را ، بعد قلبش را. کم کم تمام جسمش را محاصره می‌کرد. سنگین نفس می‌کشید و سخت زندگی‌ می‌کرد. درد مانند سرطانی وخیم تمام وجودش را فرا گرفته بود‌. صدایش ، لب‌خندش ، حتی کلماتش را. همین‌قدر ترسناک!

آن‌روزی که به خاک سپردنش ، پنجاه و سه سالی می‌شد که سکوت کرده بود. پنجاه و سه سال سکوت! درحالی که او کمتر سن داشت.عجیب نیست؟

برگه رو روی زمین گذاشت و فهمید باز هم چشماش از اشک پر شدن.

زیاد بغض کرده بود.خسته بود

برای اخرین بار اهنگ مادرش رو پلی کرد.توی خونه،گذاشت تمام دردش به وجودش رخنه کنه.
تک تک لحظه هایی که مادرش میخوند رو به یاد اورد.

all i want is nothin more

چیزی که میخوام بیشتر از اینکه

to hear you knocking in my door

بشنوم تو داری در خونمو میزنی

couse if i could see your face once more

چون اگر میتونستم یه بار دیگه صورتت رو ببینم

i could die as a happy man,and i'm sure

میتونستم مثله یک مرد خوشحال بمیرم،مطمئنم.

when you said your last goodbye

وقتی اخرین خداحافظیتو به زبون اوردی

i died a little bit inside

من از درون خودم مردم

i lay in tears in bed all night

من توی اشک هام غرق شده بودم کل شب توی تخت

𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧Where stories live. Discover now