Cole (14)

13.6K 591 598
                  

"Thank you, Cole, ha. Ang bango ng binigay mo," sabi ng babaeng nakatayo ngayon sa aking harapan.

Nakapamulsa lang ako at nakasandig sa pader kung nasaan ang mga bintana ng classroom namin. Tahimik kong pinapakinggan ang sinasabi niya. Hindi ko inaasahang iyon ang maririnig ko sa kanya. It must have been expected of me to know her because she didn't introduce herself nor did the person who called me to meet her.

Napasulyap ako kay Orianna na siyang taong tumawag sa akin para harapin ang babaeng ito. Pero wala sa amin ang atensiyon niya. Nakasilip siya as desk niya.

Muli akong napabaling sa mukha ng babaeng mukhang may hinihintay na hindi ko alam kung ano. She looks familiar enough. Batchmate ko 'to pero taga-ibang section lang. Nakikita ko siya na dumadaan sa hallway at napapalibutan ng mga batchmates namin. Minsan may mga higher years ding umaaligid sa kanya. Mga lalaki usually.

Not really my concern because, again, I don't know her. Kaya hindi ko maintindihan kong anong pinagsasabi niya tungkol sa binigay ko raw sa kanya. Habang iniisip ko iyon, napaangat ako ng ulo at napatingin sa may pinto ng classroom. May mga ulong nakasilip doon na biglang naglaho nang makitang nakatingin ako sa kanila. Napabalik ulit ang tingin ko sa babaeng nasa harapan ko.

I gave her something, huh? Napangiti ako. "You're welcome."

Lalong lumapad ang pagkakangiti ng babae. Lumabas pa ang maliit niyang biloy sa isang pisngi. She must be the Hazel na buong araw na inireklamo sa akin ni Orianna noong Sabada. Siya siguro ang napagkamalan ni Mommy na crush ko raw. I can't really blame my mother. Now that I'm looking at her, she's actually pretty.

A pity she doesn't have freckles and cognac-colored eyes. My gaze slid a little to the person sitting down behind her at the far side of the room. Orianna is still peeking under her desk, oblivious to whatever is happening in the room.

Bumalik ang utak ko sa nangyari noong weekend. Pagkatapos naming maubos ni Orianna ang lahat ng pagkain, saka lang ako nagpasundo kay Igor sa Florentine campus. Pagdating sa bahay, agad kong hinanap si Mommy para kumprontahin siya sa ginawa niya nang araw na iyon. Umamin naman siyang nagdala nga siya ng snack basket at body mist para sa crush ko raw na si Ann.

She looked so pleased with herself that I didn't have the heart to say that she did something wrong. I just pleaded with her to never do something like that again. She promised she won't but the damage has already been done. Namura at nauto na ako ni Orianna Amador.

Lihim na lang akong napabuntong-hininga at pinilit ibalik ang utak ko sa aking kaharap. Inilahad niya ang palad sa akin at napilitan akong tanggapin iyon.

"I'm going to wear it often. It's going to be my new favorite perfume now," mahina niyang sabi.

Narinig naman iyon ng mga kaklase kong may malalaking tainga kaya pinutakti kami ng mga nanunudyong sipol at hiyaw. Ang mga kaklase niyang nagtatago pa kanina sa may pinto ay lumantad na ngayon at dumagdag sa ingay ng mga kaklase ko.

Nahagip ng aking tingin ang tahimik na si Theo na nakaarko lang ang kilay sa akin at nakangisi. Katabi niya si Orianna na ngayon ay abala nang nangangapa sa loob ng desk drawer niya. Naghahanap na naman siguro ng snack. Serial snacker. I stared at her, willing her to look at me but I failed. Parang may sarili siyang mundong nagpatuloy sa pangangapa ng makakain at mukhang hindi man lang narinig ang mga nanunukso sa kanyang paligid.

"Yeah," naitugon ko na lang sa babaeng kadaupang-palad ko. Matamis naman siyang ngumiti at binitiwan ang kamay ko bago mabilis na tumalikod at patakbong bumalik sa mga kasamang naghihintay sa kanya sa may pinto. Kumaway pa siyang muli sa akin bago tuluyang naglakad papalayo.

Binato ako ng mga kaklase ko ng masasayang pagbati na nginitian ko lang kahit hindi bukal sa loob ko. It seems like I gained an unwanted loveteam that I don't know how to get rid of without hurting the girl's feelings. Hindi naman nito kasalanang mapagkamalan ng nanay ko.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon