; intro

289 10 0
                  


" so you're nothing but a faker "


- lowercase implied

-  social media + narration 

- status = ongoing 

- warnings = vulgar words

- short chaps


-


socials :

shin y/n - luvyshin

jeon heejin - theeheekki

kim jiwoo - mwahchuu

ha sooyoung - swansoo

jeong jinsol - jeongsoulie

park chaewon - sweetchae

kim jungeun - kimjungeuns

choi yerim - choichoerry

kim hyunjin - jinaeongs

jo haseul - seuliess

im yeojin - froggiejin

wong kahei - dakahei

son hyeju - sonhyejuu; faker | h.syWhere stories live. Discover now