visayan proverbs

9.9K 7 2

Visayan English

Aron dili ka limbongan,

Pangutana sa precio

Sa tolo ka tindahan In order that you would not be cheated,

Ask the price at three shops.

Kon ikaw sa usa ka tawo maka utang,

Kinahanglan magpakita ka kaniya sa kanunay. If you owe a man anything,

There is nothing like seeing him often.

Kon makapalit ka ug barato,

Ikaw ra ang matonto. If you got a thing too cheaply,

You'll be taken in.

Kon gusto ka nga maka kita ug higala,

Pautanga siya ug ayaw paningla. If one wishes to get friends with his fellows,

Let him buy on credit and never collect the money.

Ang mag baligya

Firming mokanta nga matamis ang iyang baligya. The melon seller

Declares his melon sweet.

Of course, the Boholanos are also deeply religious, as is reflected in the following proverbs on religion and related subjects.

Kadtong magabuhat ug maayo panalanginan,

Kadtong magabuhat ug dautan, paninglan. Those who lay up goodness prosper,

Those who lay up evil are destroyed.

Ang kasingkasing nga matarung, dili mahadlok;

Bisan linti ang madungog. The upright in heart, fears not;

Not even the thunderbolts.

Ang familia nga naga tanum ug kaayohan, Nag ani ug Kapalaran;

Ang nag tanum ug kadautan, nag ani ug Lonlon kasakitan. The family that accumulates virtue will have felicity;

But the family that increases in evil will have misery.

Sa katapusan, ang maayo ug dautan

Paga gantihan;

Ang pangutan mao,

Moabut ugma ug karon? In the end, good and evil

will have its rewards,

The question is, will it come sooner or later?

Ang mga butang nga dili hikitan,

Ug dili hidungan sa tawo,

Sa langit hikitan ug hibaloan. What man sees not,

And hears not,

Heaven sees and knows.

Ang kasingkasing sa mga tao,

Mao ang kasingkasing sa langit. The heart of the people

Is the heart of heaven.

We conclude this collection with proverbs on a number of subjects.

Ang pag sulti, sapi,

Ang pag hilum, bulawan. Speech is silver,

Silence is gold.

Ang puthaw madunot sa iyang

Kaugalingon nga ta-ay. Iron is destroyed

By its own rust.