Anna (12)

13.3K 487 285
                  

"Will you please go away?" sabi ni Ma'am Cuales, ang dorm manager ng Girls' Dormitory na ayaw pumirma sa gate pass ko. Naiinis ang tono niya.

Huminto siya sa ginagawa at nilingon ako.

"Ma'am, please, ngayon lang. Once lang," pakiusap ko naman at inabot ang gate pass ko sa kanya.

Tinitigan niya lang ito at tinaasan ako ng kilay. Gusto ko nang maiyak pero nagpakatatag ako. Ibinaba ko na ang papel, kumapit sa isa kong kamay at iwinagayway ang hintuturo ko.

"Ngayon lang talaga ito, Ma'am. Promise hindi na ako hihingi ng favor next time," muli kong pakiusap. Inaabot ko ulit ang gate pass ko sa kanya habang sumesenyas ng 'once lang.'

Inignora niya ang gate pass at muli akong tinalikuran. Bumalik siya sa pagtitipa ng kung anu-ano sa desktop niya.

Nanlulumo ko namangibinaba ang kamay ko at nilapag ang gate pass sa counter. Nilabian ko ang likod ng ulo niya sa inis.

"Anna, I can see you," banta niya na ikinahaba ng nguso ko. Nakalimutan kong nakikita niya nga pala ako sa reflection ng monitor.

Humugot ako ng malalim na hininga at maingay iyong ibinuga. Tumalon ako paupo sa katabi kong stool at itinukod ang dalawang siko sa counter top. Ipinatong ko ang ulo ko sa dalawa kong kamay and made faces at the back of her head. 

Muli siyang huminto sa ginagawa at tinulak ang swivel chair niya paharap sa akin. "You are really irritating me, Ms. Amador," asik na niya sa akin.  Matalim na rin ang tinging ipinupukol niya sa akin.  

Tinanggal ko ang isa kong pangay sa aking pisngi, pinulot ang gate pass at inabot sa kanya. "Pirma," ungot ko.

"Ilang ulit ko ba kailangang sabihin na 'no', Anna? You broke a rule, suffer the consequences of your actions."

Nagmamaktol na ako. "Kasi naman, eh.  Ang liit lang naman ng kasalanan ko.  Hindi ko naman 'yon sinasadyang gawin. At malay ko bang gising pa po kayo ng ganoong oras."

Alam kong may mali sa sinabi ko nang kulang na lang ay tumalsik ang mga kilay niya paalis kanyang mukha. Namula pa siya ng kaunti.

Ooops.

"So, you're telling me that you're not sorry for breaking the rules but because you got caught?!"

Napangiwi ako sa lakas ng boses ng dorm manager.  Sinisigawan na niya ako ngayon.  Nanghaba ulit ang nguso ko.

"Hindi naman po sa ganoon, Ma'am." Sinubukan ko siyang paamuhin. Mahirap na. Baka pati next weekend grounded din ako. "Siyempre po, I'm sorry for breaking the rules. It's just that I didn't mean to do it po! I had to! Doesn't that count?"

Obviously, hindi nga siya nagka-count kasi lalong tumigas ang expression sa mukha ni Ma'am Cuales. Muli na lang akong napabuntong-hininga.

"Orianna Amador, you are not going out today or tomorrow. And that's that. Understand?"

"Okay." Fine. Hindi ko na idinagdag ang huling salita at baka batuhin na niya ako ng lagayan ng scotch tape. Grounded na nga, mabukulan pa.

Ano man ang sabihin niya, I still think it's unfair to ground me over that silly rule.

I broke the lights out rule kagabi and it wasn't intentional. Nagising ako ng hatinggabi na kumukulo ang tiyan. Alam ko namang bawal lumbas nang mga oras na iyon pero gutom talaga ako.  Ang layo pa ng umaga.  Hindi ako makakatulog na kumakalam ang sikmura.  Okay na magpuyat kaysa ang magutom.  Kaya, nagdesisyon akong pumuslit sa first floor.

Ang plano ay lalagok lang ako ng gatas mula sa carton ng fresh milk na itinabi ko sa communal ref ng dormitory namin.  Tapos babalik rin naman ako agad sa kuwarto ko.  Wala akong planong mamasyal sa hallway dahil nga, hello, lights out.  Madilim.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon