Demure Bitch 5

9.1K 231 35
                  

"Kakargahin na kita."

"H-ha? Kaya ko naman." Tanggi niya at sinubukang tumayo.

Napabuntong hininga si Jeimx at inalalayan pa rin siya.

"Jeimx, I can do it. Hindi ako baldado."

"But you're pregnant. I want to assist you." Giit pa rin nito at kinarga siya.

He carried her towards exit. Habang siya ay nakatitig lang sa mukha ng binata.

She haven't seen him for three months and he become more matured than the last time. Mabango pa rin ito at matikas ang pangangatawan. His golden tan is screaming for attention, no wonder why they're staring at Jeimx.

"May masakit ba sayo?" Untag ng binata ng makita siyang nakatitig dito.

"H-ha? Wala naman."

Pumara ang binata ng taxi at sumakay sila doon.

"Pasensya ka na wala akong kotse dito. Hindi kasi ako naglalagi sa Manila."

"O-okay lang hindi naman ako naghahanap ng kotse."

Kumunot ang noo ng binata at tumingin sa kanya. Bahagya siyang nailang sa titig nito.

"May sakit ka ba? Bakit nauutal ka?"

Agad siyang umiling.

"Wala akong sakit. Okay lang ako, Jeimx."

Bakit ba siya kinakabahan kapag kaharap ang binata? Alam na kaya nitong buntis talaga siya? Wala namang sinabi si Kuya Homer sa kanya, hindi niya alam kung nasabihan nito si Jeimx tungkol sa kalagayan niya.

Tumango ang binata at hindi na nagsalita. Sinabi niya sa driver kung saan ang destinasyon nila. Sa bahay niya.

Si Jeimx na ang boluntaryong nagbayad at inalalayan siya nito palabas.

"Nasaan ang bahay mo?" Tanong ng binata.

Tinuro niya ang mansion na nasa tapat nila pero hindi nagsalita. She hates bragging.

Natigilan ang binata at nawala ang sigla sa mata nito.

"Mayaman ka?" Malamig na tanong nito.

Napaawang ang labi niya sa naging reaksyon ng binata at hindi alam ang maisasagot.

Napatikhim na lang siya at naglakad na. Agad na umalalay ang binata sa kanya.

Nang makapasok sila sa bahay ay lumingon siya sa binata.

"Gusto mo ng tubig? Or juice---"

"I want confirmations. Narinig ko na sa doktor kanina pero gusto kong marinig mula sa 'yo. Anak ba natin ang pinagbubuntis mo?"

Agad na nalukot ang mukha niya at nainis sa tanong nito. He means no harm on that question, talagang sensitibo lang siya.

"What do you think? Magtatatlong buwan ng may nangyati sa akin, ganoon din ang pagbubuntis ko. I'm too busy to find another man to fuck with." Inis na asik niya sa binata.

Agad na lumambot ang itsura nito at hinawakan siya sa balikat.

"I'm sorry, I didn't mean to offend you. I just want confirmation because you have been denying it earlier."

Agad namang natupok ang apoy niya. Masyado ba siyang madaling magalit? Maybe because she's not the mahinhin bitch before. Hindi na niya kayang magpanggap, kung magagalit siya, galit talaga siya. Lalo na ngayong buntis siya.

"Yes. I'm very pregnant with your child."

"Papakasalan kita."

Her eyes widen on his fast response but she didn't disagree.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon