C3:nguyên tăc,phương châm,biện pháp

125 0 0

Câu 15: Nêu nguyên tắc, phương châm, bước đi và biện pháp của xây dựng XHCN ở nước ta.

a. Nguyên tắc và phương châm

* Nguyên tắc

- Quán triệt các nguyên lý cơ bản của CN Mác leenin, học tập kinh nghiệm của các nước anh em, nhưng không sao chép, giáo điều, máy móc

- Xây dựng CNXH phải xuất phát từ điều kiện thực tế đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.

* Phương châm

- Xây dựng CNXH phải dần dần, thận trọng từng bước, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, chống giáo điều, phải suy nghĩ để tìm ra cách làm phù hợp.

- Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH nhưng không có nghĩa là làm bừa, làm ẩu, đốt cháy giai đoạn, chủ quan duy ý chí mà phải vững chắc phù hợp với thực tế.

b. Bước đi và biện pháp

* Bước đi

- Dần dần, thận trọng từng bước, có bước ngắn, bước dài, tùy theo hoàn cảnh nhưng đi bước nào vững chắc bước đó, không chủ quan nóng vội.

- Công nghiệp hóa CNXH là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kì quá độ.

* Biện pháp

HCM đã thực hiện một số biện pháp:

- Cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới, kết hợp cải tạo với xây dựng.

-Kết hợp xây dựng và bảo vệ, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền khác nhau.

- Xây dựng XNXH phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm: “ kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi, ba mươi”/

- Xây dựng CNXH là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân.

C3:nguyên tăc,phương châm,biện phápĐọc truyện này MIỄN PHÍ!