Quan diem doi ngoai cua Dang ta

3.6K 2 0

Câu hỏi : Quan điểm đối ngoại của đảng ta.

Cùng với những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được trong việc thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đối ngoại của Việt Nam với chính sách độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế cũng đã được những thắng lợi lớn, nâng cao uy tín quốc tế của nước ta, đưa Việt Nam vươn lên sánh vai cùng với các nước tiên tiến trong cộng đồng quốc tế. Những thắng lợi đó là nhờ quan điểm chỉ đạo hoạt động đối ngoại đúng đắn của Đảng và nhà nước ta. Trong điều kiện quốc tế hiện nay, nắm chắc và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo hoạt động đối ngọai của Đảng và nhà nước là rất cần thiết.

            Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta là sự kế tục tư tưởng đối ngoại của củ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống ngoại giao của Việt Nam, là sự tiếp tục đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới. Là một bộ phận hợp thành đường lối chung, chính sách đối ngoại là sự tiếp tục chính sách đối nội, tạo điều kiện hoan thành chính sách đối nội và góp phần thắng lợi cho đường lối chung.

Căn cứ để định ra chính sách đối ngoại của ta hiện nay, trước hết đó là xuất phát từ cách nhìn duy vật biện chứng đối với những biến chuyển của tình thế giới trong giai đoạn vừa qua và hiện nay. Tình hình thế giới trong thời gian vừa qua biến đổi khó lường. Thế giới chúng ta đang trãi qua một thời kỳ chuyển tiếp đầy biến động tà trật tự thế giới cũ đã tan rã sang một trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành với những yếu tố khó lường trước. Trong một vài thập kỷ tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột vì sắc tộc và tôn giáo, chạy đua vũ trang, các hoạt động can thiệp, bạo loạn lật đổ, khủng bố đag xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp, gia tăng hơn. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới ngày càng phát triển như vũ bảo mang lại cho loài người những điều kiện mới đồng thời cũng đặt các dân tộc trước những thách thức mới. Thế giới chúng ta đang sống đầy mâu thuẩn và phức tạp đan xen nhau nhưng lại là một thế giới tổng thể vàthống nhất với nhau. Trong đó hoà bình, ổn đinh và hợp tác để phát triển là xu thế lớn, phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc ;xu hướng liên kết khu vực, xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá ngày càng gia tăng.

Căn cứ thứ hai chính sách đối ngoại là kế tục chính sách đối nội để nhằm đạt được mục tiêu chung và trước mắt. Mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH vì dân giàu nước mạnh xãhội công bằng, dân chủ văn minh.Còn mục tiêu trước mắt là làm cho nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả cao và bền vững ;đảm bảo an ninh quốc phòng ;cải thiện đời sống nhân dân, tăng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo.

Trong tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng và phức tạp hiện nay, việc mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động đối ngoại ở nước ta, đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, mỗi giải pháp chúng ta đưa ra đều phải thích hợp với điều kiện thay đổi nhanh chóng trong nước cũng như trên thế giới.

Hoạt động đối ngaọi nhằm khai thác tốt nhất nhân tố quốc tế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Mục tiêu hoạt động đối ngaọi hiện nay là : Tạo môi trường phát triển đảm bảo độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh ;tranh thủ hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn vốn, thị trường và công nghệ của thế giới.

Quan diem doi ngoai cua Dang taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!