For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

The Duc 1

1.3K 1 0

1. The Chat: la chi chat luong co the con nguoi, do la nhung dac trung tuong doi on dinh ve hinh thai , chuc nang cua co the duoc hinh thanh va phat trien do bam sinh di truyen va dk song9bao gom ca giao duc,ren luyen)

2. khai niem ve giao duc the chat :la qua trinh su pham nham giao va dao tao the he tre, hoan thien ve the chat va nhan cach, nang cao kha nang lam viec va keo dai tuoi tho cua con nguoi . Trong qua trinh GDTC, hinh thai va chuc nang cac co quan trong co the duoc tung buoc hoan thien , hinh thanh va phat trien cac to chat the luc , ki nang , ki xao van dong va he thong tri thuc chuyen mon.GDTC co vai tro dac biet quan trong trong viec hoan thien nang luc van dong cua con nguoi . La 1 pham tru bien chung cua triet hoc Dong_Tay.No ton tai tu khi xuat hien Xh loai nguoi va ton tai tu nhien nhu 1 nhu cau het suc buc xuc trong nhung dk cua nen SX XH va doi song loai nguoi . La 1 loai hinh giao duc ma noi dung chuyen biet la day hoc van dong (dong tac )va phat trien co chu dinh cac to chat to chat van dong cua con nguoi

3. He Thog GDTC :la su tong hop cac co so khoa hoc ve quan diem va phuong phap luan cua GDTC, cung voi cac co quan to chuc thuc hien va kiem tra cong tac GDTCQD . HTGDTC nham muc dich phat trien hai hoa TC va tinh than con nguoi , dap ung hoat dong trong linh vuc phat trien K XH.trong moi hinh thai kinh te XH luon ton tai nhung HTGD chung trong do' co' GDTC. Nhung yeu to dac trung hinh thanh GDTC : quan diem, muc tieu he thong tri thuc . Cau truc , noi dung va hinh thuc . Tong hop ve p2 luan va p2 GDTC . To chuc va quan ly

4. PHat tien TC : la qua trinh bien doi va hinh thanh cac tc tu nhien ve hinh thai , chuc nang co tho trong doi song tu nhienva XH . Phat trien TC cua moi moi phu thuoc vao nhung d2 sinh hoc, dk song va giao duc XH tu nhien . Cac chi so danh gia trinh do phat trien the chat la :L chieu cao ,can nang ,long nguc , dung tich phoi...va dong thoi la muc do phat trien cac to chat the luc , nang luc va kha nang chuc phan con nguoi. la 1 qua trinh hinh thanh ,bien doi tuan tu theo quu luat trong cuoc doi tung nguoi , ve hinh thai , chuc nang va nhung to chat van dong va nang luc the luc

6. Trang thai TC: tinh trang co the qua 1 so dau hieu ve the trang,duoc xac dinh bang cach do tuong doi don gian ve chieu cao , can nang, vong nguc, dung tich phoi , luc tay , chan , lung...trong 1 thoi diem nao do.

7. Hoan Thien TC : la muc do co tinh chu ki tiet hoc va thoi gian ve suc khoe , phat trien toan dien ve nang luc TC ,c de phu hop voi nhung yeu cau hoat dong cua con nguoi nham dap ung cu the cua LDSX , quoc phong ,doi song XH nham dam bao nang suat LD cao va keo dai tuoi tho. Cac chi tieu dac trung cua qua trinh hoan thien the chat duoc XD boi nhung nhu cau va dk song XH trong moi giai doan phat trien LS khac nhau.Vi vay , co su bien doi thuong xuyen phu hop voi muc do phat trien kinh te , van hoa , XH duong thoi

8. Van hoa TC: la 1 BP cua nen van hoa chung ,la' 1 loai hinh hoa dong dac biet nham hinh thanh cac to chat the luc ,nang khieu , tang cuong suc khoe va kha nang lam viec .cc yeu to co ban cua hoat dong nay la cac BT phat trien the luc co lien quan chat che voi qua trinh hinh thanh , phat trien beb van hoa , giao duc chung cua con nguoi . GDTC la BP cau truc nen van hoa TC

10. TDTT : la 1 BP cua nen VNXH , 1 loai hinh hoat dong ma phuong tien co ban la cac BT the luc, nham tang cuong TC cua con nguoi,nang cao thanh tich the thao , goap phan lam phong phu sinh hoat van hoa va GD con nguoi phat trien can bang hop li.

11. The Thao: la dang hoatdong cuavan hoa the chat mang tinh dac biet . La hoat dong VHXH, la phuong tien va2 p2 hieu qua cung co sk va hoan thien TC ,chuan bi cho con guoi LD va HD XH, phat trien pham chat , y chi , dao duc va giao duc tham mi , mo rong quan he quoc te , cung co hoa binh ba huu nghi giau cac dan toc, quoc gia .D2 cua the thao : la loai hinh hoat dong thi dau, la su dung cac phuong tien hieu qua , gop phan hinh thanh va hoan thien nhung nang luc the chat , tinh than nhat dinh cua con nguoi

12. Phong trao the thao : la loai hinh dac biet cua loai hinh hoat dong XH , co nhiem vu phoi hop nang cao trinh do Van hoa TC va phat trien the thao trong nhan dan . Phong trao TT la hoat dong co muc dich cua cac to chuc nha nuoc, XH nham phat trien TDTT . Phong trao TT la 1 BP hoat dong van hoa, giao duc, co vi tri va chuc nang quan trong trong giao duc hai hoa nhan cach va TC con nguoi

13 . Phong trao TDTT : do la 1 trao luu XH ( tu phat, tu dong hay co to chuc ,rong hep, theo nhieu cap do khac nhau)bao gom nhieu nguoi hoat dong hop tac voi nhau nham chu yeu , truc tiep su dung , pho birn , va nang cao nhung gia tri cua TDD

The Duc 1Đọc truyện này MIỄN PHÍ!