mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thể chất

19.7K 7 4

1.mục dich cua giao duc the chat: la gop phan thuc hien muc tieu dao tao doi ngu can bo KHKT, quan ly kt và xh, phat trien hai hoa, co the chat cuong trang, dap ung yeu cau chuyen mon, nghe nghiep va co kha nang tiep can voi thuc tien lao dong, sx... cua nen kt t hi truong.

2.nhiem vụ cua gdtc trong cac truong ĐH:

_ gd đao duc xh chu nghia. Ren luyen tinh than tap the, y thuc to chuc ky luat, xay dung niem tin, loi song tich cuc lanh manh, tinh than tu giac hoc tap va ren luyen than the, chuan bi san sang phuc vu san xuat va bao ve to quoc.

_ cung cap cho sv nhung kien thuc ly luan co ban ve noi dung va pphap luyen tap TDTT, ky nang van dong va ky thuat co ban mot so mon the thao thich hop. Tren co so do, boi duon gkha nang su dung cac phuong tien de ren luyen than the, tham gia tich cuc vao viec tuyen truyen va to chuc cac hoat dong TDTT cua nha truong va xh.

_ gop phan duy tri va cung co suc khoe cua sv, phat trien co the mot cach hai hòa, xay dung thoi quen lanh manh va khac phuc nhung thoi quen xau( nghiện rượu, hút thuốc) , rèn luyện than the dat nhung chi tieu the luc quy dinh cho tung doi tuong va nam hoc tren co so chuan RLTT theo lua tuoi.

mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thể chấtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!