Demure Bitch- 3

10.6K 218 19
                  

A/N: Name a bitch you cannot hate.

P.s I get into the scene I cried a little.
"Come with me."

Gulat na napalingon siya sa gilid niya ng makita si Coleen na seryosong nakatingin sa kanya. Isang buwan na rin ang nakalipas simula 'nung nag-usap sila at akala niya hindi na niya ito makikita pa.


Ngumiti siya rito.

"Coleen, may kailangan ka?"Coleen rolled her eyes at her.


"You're so stupid, mahinhin. Sinabi ko bang sasama ka sa akin kung wala akong kailangan sa 'yo?" Malditang saad nito at sabay hila sa kanya.


"Sandali! Buntis ako." Agad na pigil niya kahit hindi naman talaga mabilis ang lakad nito pero sadyang mahinhin lang talaga ang galaw niya kaya namamadalian siya.


"Tss, mahinhin bitch." Ingos nito pero hindi man lang siya nainsulto.

Ewan, ramdam niyang hindi siya iniinsulto nito kaya napangiti na lang siya. It's a pleasure to be compliment by a queen bee--tch.


"Bakit tayo nandito?" Takang tanong niya ng hinila siya nito sa isang ice cream parlor.


"Kakain tayo ng ice cream. Cravings ko 'yan dati kaya 'yun din dapat sa 'yo." Sabi nito sabay paupo sa kanya sa isang upuan.


"What flavor do you want? Just don't choose strawberry coz' it's mine and my husband's favorite." Mataray na saad nito saka inirapan siya. Pinagdiinan talaga ang husband.


"I want blueberry ice cream. May ganoon ba?"

Agad itong napangiwi. Coleen probably find it weird but that's her craving.


Agad siyang napasimangot baka sakaling walang ganoon sa parlor na 'to.

"Sige, huwag na lang. Baka wala silang blueberry ice cream---"


"Excuse me, you don't say that this shop is lacking something right to the owner's face, you dumb bitch." Malditang saad nito.


Napaawang ang labi niya sa gulat.


"Sa 'yo, 'to?" Gulat na tanong niya.


She confidently smirked.


"May ice cream parlor bang nakapangalang Ice Coleen Parlor kung sa 'yo 'to?"

Napanguso siya.


"You're a bitch."

"I know, darling. So you are."

Ngumisi siya pabalik rito.

Nagpaalam na ang dalaga para ipaalam sa staff nito ang gusto niya, narinig pa niya ang boses ni Coleen sa pwesto niya.


"Pero, Queen, wala tayong blueberry dahil ayaw mo ng blue." Rinig niya saad ng isang tauhan.


"Just...just find a way! I'll pay you double just serve that mahinhin bitch a blueberry ice cream." Anito.

Agad siyang napaupo ng maayos ng marinig niya ang papalapit nitong yabag."Mukhang matatagalan pa ang ice cream at bisita ko. Let's play a game muna."Nilabas nito ang cellphone at binahagi rin sa kanya ang screen.


"I heard there's new update on the Flixx app. Wow, so proud of Chen as the owner."

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon